Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
Up-14/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:Up.14.15
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 204/2014 z dne 30. 10. 2014 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013

Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 204/2014 z dne 30. 10. 2014 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013 se v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe glede ugotovitvenega zahtevka zoper prvega toženca, ne sprejme.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013 se v delu, ki se nanaša na zavrnitev ugotovitvenega in odstranitvenega zahtevka zoper drugega toženca, zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
 
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-14/15-10
25. 9. 2017
 
 
SKLEP
 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Ana Lapuh, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, Ljubljana, na seji 25. septembra 2017
 

sklenil:

 
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 204/2014 z dne 30. 10. 2014 ter zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013 se v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe glede ugotovitvenega zahtevka zoper prvega toženca, ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 252/2014 z dne 19. 3. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3428/2006-I z dne 7. 8. 2013 se v delu, ki se nanaša na zavrnitev ugotovitvenega in odstranitvenega zahtevka zoper drugega toženca, zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Prvi toženec je 16. 10. 2010 na blogu drugega toženca (prej družbe Siol, d. o. o., sedaj družbe Telekom, d. d.) objavil zapis z naslovom "Bolečina male Ane (Jud)", v katerem naj bi po trditvah pritožnice (v pravdi tožnice) na več mestih grobo posegel v njeno zasebnost s tem, ko je opisoval določena intimna ravnanja pritožnice, z nekaterimi zapisi pa naj bi prizadel tudi njeno čast in dobro ime. Pritožnica je s tožbo zahtevala: 1) ugotovitev, da sta toženca kršila njene osebnostne pravice; 2) naložitev obveznosti drugemu tožencu, naj sporni blog nemudoma odstrani s svojega strežnika; in 3) z razširitvijo tožbenega zahtevka 3. 4. 2012 tudi plačilo odškodnine, nerazdelno v višini 80.000,00 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
 
2. Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo v delu, ki se je nanašal na ugotovitveni zahtevek zoper prvega toženca. Zavrnilo je tožbeni zahtevek na ugotovitev, da je drugi toženec kršil osebnostne pravice pritožnice s tem, ko je na blogu "Bolečina male Ane (Jud)" opisoval intimno razmerje pritožnice z moškim po imenu Matej in na istem blogu zapisal v tožbi navedene sporne izjave. Zavrnilo je tudi tožbeni zahtevek, da se drugemu tožencu naloži, naj s svojega strežnika nemudoma odstrani navedeni blog, ki se nahaja na v tožbi opredeljenem spletnem naslovu, ter vse komentarje, ki so zapisani na tem blogu. Prav tako je zavrnilo pritožničin zahtevek za plačilo odškodnine v znesku 80.000,00 EUR s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnice in v izpodbijanem delu potrdilo sodbo in sklep sodišča prve stopnje. Pritrdilo je stališču sodišča prve stopnje, da pritožnica ni izkazala pravnega interesa za ugotovitveni zahtevek zoper prvega toženca. Glede ugotovitvenega in odstranitvenega zahtevka zoper drugega toženca je soglašalo s presojo sodišča prve stopnje, da ni podana protipravnost spornih zapisov. Zoper pravnomočno odločitev glede ugotovitvenega in odstranitvenega zahtevka je pritožnica vložila predlog za dopustitev revizije, ki ga je Vrhovno sodišče zavrnilo.
 
3. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija odločitev sodišč o ugotovitvenem in odstranitvenem zahtevku. Zatrjuje kršitev pravic iz 35. člena Ustave in 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Po njenem mnenju sodišča niso izpolnila svoje pozitivne obveznosti, da zavarujejo njene osebnostne pravice. Po zatrjevanju pritožnice bi bilo mogoče varstvo doseči s priznanjem oziroma ugotovitvijo nedopustnosti posega in reparacijo. Prvo naj bi bil ključni element zaščite, kar pa naj bi sodišči prve in druge stopnje povsem zanemarili. Pritožnica zatrjuje protiustavnost več stališč v izpodbijanih sodnih odločbah. Zlasti nasprotuje oceni sodišč prve in druge stopnje, da ni podana protipravnost spornih zapisov, in pojasnjuje svoje razumevanje pravno odločilnih meril in okoliščin. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi zatrjevano kršitev pravic iz 35. člena Ustave in 8. člena EKČP in razveljavi izpodbijane sodne odločbe, zadevo pa vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.
 
4. Senat ustavne pritožbe zoper sodne odločbe, navedene v 1. točki izreka, ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Odločitev sodišč v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe glede ugotovitvenega zahtevka zoper prvega toženca, namreč pritožnica v ustavni pritožbi izpodbija le pavšalno.
 
5. Senat je ustavno pritožbo v delu, ki se nanaša na odločitev sodišč, navedeno v 2. točki izreka, zavrgel, ker pritožnica nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi. Izpodbijana odločitev je bila namreč v tem delu spremenjena s sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 307/2014 z dne 17. 9. 2015, s katero je bilo ugodeno tako ugotovitvenemu kot odstranitvenemu zahtevku zoper drugega toženca.
 
6. Senat je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in druge alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Dunja Jadek Pensa ter članici dr. Etelka Korpič − Horvat in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
 Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ana Lapuh, Ljubljana
Datum vloge:
7. 1. 2015
Datum odločitve:
25. 9. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31189

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser