Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-43/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.43.17
Akt:
Sklep občinskega sveta Občine Kidričevo z dne 26. 1. 2017 (sklep št. 17/18)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa občinskega sveta Občine Kidričevo z dne 26. 1. 2017 (sklep št. 17/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki ni predpis, temveč je posamičen akt.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-43/17-5
26. 9. 2017
 
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Branka Štrucla, Kidričevo, na seji 26. septembra 2017
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa občinskega sveta Občine Kidričevo z dne 26. 1. 2017 (sklep št. 17/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeni akt in zatrjuje njegovo neskladje s 153. členom Ustave. Sklepu nasprotuje, ker naj bi šlo le za formalni prenos pooblastila za izdajo občinske valute "Sternthal" z Občine Kidričevo (v nadaljevanju Občina) na občinsko podjetje, Občina pa bi morala pri uvedbi ukrepov za spodbujanje lokalnega gospodarstva iz proračuna upoštevati tudi predpise, ki veljajo na področju državnih pomoči. Pobudnik trdi, da Občina s komplementarno valuto krši 3. člen Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUE) in s tem posega v njegove pravice, ker nezakonito porablja davkoplačevalski denar iz občinskega proračuna. Predlaga, naj Ustavno sodišče odpravi negativne posledice protiustavnosti in nezakonitosti.
 
2. Ustavno sodišče je po četrti alineji prvega odstavka 160. člena Ustave in četrti alineji 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) med drugim pristojno odločati o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in z zakoni. Presoja Ustavnega sodišča je torej odvisna od odgovora na vprašanje, ali je izpodbijani akt predpis lokalne skupnosti ali pa gre za drugo vrsto akta, katerega ustavnosti in zakonitosti Ustavno sodišče ni pristojno presojati.
 
3. Z izpodbijanim sklepom je občinski svet Občine sprejel "Sklep za izvedbo, vpeljavo in nadzor komplementarne valute Sternthal", ki je glede na vsebino zapisnika "priloga in sestavni del" izpodbijanega sklepa št. 17/18 in s katerim je Občina pooblastila Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, d. o. o., Kidričevo, za izvedbo, vpeljavo in nadzor komplementarne valute "Sternthal". Tak sklep po svoji vsebini ni predpis oziroma splošen in abstrakten pravni akt, temveč gre za konkretno odločitev Občine, da javno podjetje pooblasti za izvedbo projekta "Sternthal" in torej za posamičen akt. Ne da bi se bilo treba podrobneje opredeljevati do pravnega interesa pobudnika za izpodbijanje navedenega sklepa, je zato Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Branko Štrucl, Kidričevo
Datum vloge:
23. 3. 2017
Datum odločitve:
26. 9. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31191

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser