Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14548 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-21/17, Up-116/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.21.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 694/2016 z dne 8. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 6222/2014 z dne 20. 7. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 34. čl. v zvezi z 21. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 694/2016 z dne 8. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 6222/2014 z dne 20. 7. 2016 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena v zvezi z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
 
Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-21/17-6
Up-116/17-7
28. 9. 2017
 

 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Bogdana Glavine, Sečovlje, ki ga zastopa Olga Tanko, odvetnica v Ribnici, na seji 28. septembra 2017
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 694/2016 z dne 8. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 6222/2014 z dne 20. 7. 2016 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena v zvezi z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Sodišči sta z izpodbijanima odločitvama ustavili postopek odpusta obveznosti in predlog za odpust obveznosti zavrnili. Pritožnik naj bi zlorabil pravico do odpusta obveznosti (tretji odstavek 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – v nadaljevanju ZFPPIPP), ker naj bi v zadnjih petih letih pred uvedbo stečajnega postopka prevzemal obveznosti, ki naj bi bile nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem (3. točka četrtega odstavka 399. člena ZFPPIPP). Pritožnik zatrjuje kršitev 2. člena, drugega odstavka 14. člena in 22. člena Ustave. Vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti v 2. točki izreka navedenih določb. Zatrjuje njuno neskladje z drugim odstavkom 155. člena Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker je prepozna (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo skladno s stališčem Ustavnega sodišča podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik je svoj pravni interes utemeljil z vloženo ustavno pritožbo, ki pa jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na to morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnika ne bi mogla vplivati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi četrte alineje 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Bogdan Glavina, Sečovlje
Datum vloge:
3. 2. 2017
Datum odločitve:
28. 9. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31194

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser