Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14696 odločitev)

Opravilna št.:
Up-853/17, U-I-146/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:Up.853.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 388/2017 z dne 13. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 23. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 8. 5. 2017

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) v delu, ki se glasi: "Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo: 1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni upravitelj" (ZFPPIPP), 2. odst. 346. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 388/2017 z dne 13. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 23. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 8. 5. 2017 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 346. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) v delu, ki se glasi: "Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo: 1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni upravitelj", se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo.
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.1, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-853/17-8
U-I-146/17-5
26. 10. 2017
 
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Andreja Perdana, Ljubljana, na seji 26. oktobra 2017
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 388/2017 z dne 13. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 23. 5. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4237/2016 z dne 8. 5. 2017 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 346. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) v delu, ki se glasi: "Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo: 1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni upravitelj", se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pritožnik izpodbija v izreku navedene sklepe o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 346. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) v delu, navedenem v 2. točki izreka tega sklepa. Zatrjuje kršitev 2. in 33. člena ter smiselno 22. člena Ustave. Predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane določbe ZFPPIPP.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 346. člena ZFPPIPP v delu, ki na poseben način ureja prodajo določenega premoženja stečajnega dolžnika. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik je ustavno pritožbo sicer vložil, vendar jo je Ustavno sodišče kot nedovoljeno zavrglo. Zato pobudnik iz razlogov navedenih v citiranem sklepu, ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijane določbe ZFPPIPP. Ustavno sodišče je zato pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55. a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
    Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Andrej Perdan, Ljubljana
Datum vloge:
14. 9. 2017
Datum odločitve:
26. 10. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31210

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser