Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14671 odločitev)

Opravilna št.:
Up-414/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:Up.414.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 3547/2016 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2941 In 942/2015 z dne 5. 10. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 3547/2016 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2941 In 942/2015 z dne 5. 10. 2016 se zavrže.
 
Evidenčni stavek:
Pritožnik s trditvami, ki se ne nanašajo na samo dejanje vročitve, temveč večinoma na okoliščine po tem, ko mu je bil izpodbijani sklep s fikcijo vročitve že vročen, ni izkazal, da mu izpodbijani sklep ni bil pravilno vročen s fikcijo vročitve. 

Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-414/17-8
6. 11. 2017
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Pavle Oman, Ljubljana, na seji 6. novembra 2017
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 3547/2016 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2941 In 942/2015 z dne 5. 10. 2016 se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
A.
 
1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija odločitvi sodišč, ki sta izdani v izvršilni zadevi zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine. Sodišče prve stopnje je pritožnikov (dolžnikov) predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi z dne 8. 9. 2016 zavrnilo. Višje sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.
 
2. Pritožnik zatrjuje, da je izpodbijani sklep Višjega sodišča št. II Ip 3547/2016 skupaj s sklepom Okrajnega sodišča št. 2941 In 2015 z dne 5. 12. 2016 (ki ga s to ustavno pritožbo ne izpodbija) prejel 6. 3. 2017 v isti ovojnici ob odprtju hišnega predalčnika ob pomoči policistov Policijske postaje Ljubljana. Nadalje navaja, da je bila zaradi "nedostopnosti do poštnih pošiljk" od 7. 11. 2016 do odprtja 6. 3. 2017 po zaključku policijske preiskave 24. 1. 2017 na Okrožno državno tožilstvo Ljubljana podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve tajnosti občil po četrtem odstavku 139. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17 – KZ-1).
 
3. Iz obvestila o opravljeni vročitvi, ki ga je posredovalo Okrajno sodišče v Ljubljani, izhaja, da je bil sklep Višjega sodišča št. II Ip 3547/2016 pritožniku vročen s fikcijo vročitve. Kot izhaja iz navedenega obvestila, je vročevalec 12. 12. 2016 pustil obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje in rok 15 dni, v katerem mora pisanje dvigniti.[1] Iz navedenega obvestila o vročitvi tudi izhaja, da je bilo pisanje 28. 12. 2016 puščeno v hišnem predalčniku. Ker naslovnik pisma v navedenem roku ni prevzel, se na podlagi četrtega odstavka 142. člena ZPP šteje, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka. To pomeni, da se šteje, da je bilo pisanje vročeno 28. 12. 2016.
 
B.
 
4. Pritožnik trdi, da je prejel izpodbijani sklep pritožbenega sodišča 6. 3. 2017, zato se zastavlja vprašanje, ali je ustavna pritožba pravočasna.
 
5. Iz obvestila o opravljeni vročitvi izhaja, da je bilo pritožniku pisanje vročeno s fikcijo vročitve na podlagi 142. člena ZPP. Pritožnik ne trdi, da mu 12. 12. 2016 vročevalec ni pustil obvestila. Ustavni pritožbi je celo priložil navedeno obvestilo z dne 12. 12. 2016, iz česar je mogoče sklepati, da je obvestilo tudi prejel. Vendar pa v ustavni pritožbi zatrjuje, da je prejel izpodbijani sklep (skupaj s prvostopenjskim sklepom št. 2941 In 2015 z dne 5. 12. 2016) 6. 3. 2017 ob pomoči policistov Policijske postaje Ljubljana. V delu, v katerem trdi, da je sklep pritožbenega sodišča prejel "ob pomoči policistov", so njegove navedbe skope in nejasne, saj ne pojasni, zakaj je bilo potrebno posredovanje policistov. Nejasne pa so tudi nadaljnje trditve pritožnika, da je bila zaradi "nedostopnosti do poštnih pošiljk od 7. 11. 2016 dalje do odprtja 6. 3. 2017, v hišni nabiralnik na naslovu Majorja Lavriča 12, Ljubljana, po zaključku policijske preiskave podana dne 24. 1. 2017 na ODT Ljubljana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja tajnosti občil po 139/4 členu KZ-1," saj pritožnik ne pove, zakaj naj bi bil hišni predalčnik nedostopen. Za svoje trditve pritožnik ponudi kot dokaz le obvestilo o zaključku policijske preiskave suma kaznivega dejanja z dne 19. 1. 2017, ki pa ga ne priloži.[2]
 
6. Pritožnik s temi trditvami, ki se ne nanašajo na samo dejanje vročitve, temveč večinoma na okoliščine po tem, ko mu je bil izpodbijani sklep s fikcijo vročitve že vročen, ni izkazal, da mu izpodbijani sklep ni bil pravilno vročen s fikcijo vročitve.
 
7. Tudi, če bi te navedbe pritožnika Ustavno sodišče obravnavalo kot predlog za vrnitev v prejšnje stanje, bi bil predlog prepozen. Po drugem odstavku 117. člena ZPP, ki se na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) uporablja v postopku z ustavno pritožbo, je subjektivni rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje petnajst dni od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila rok; če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to zvedela. Po šestih mesecih od dneva zamude pa se vrnitev v prejšnje stanje ne more več zahtevati (t. i. objektivni rok). Vzrok za zamudo je prenehal 6. 3. 2017, ko naj bi pritožnik prejel izpodbijani sklep. Pritožnik pa ne trdi, da je šele kasneje zvedel za zamudo. Četudi bi Ustavno sodišče štelo, da je pritožnik 5. 5. 2017 predlagal vrnitev v prejšnje stanje, bi bil njegov predlog prepozen, ker je vložen po izteku 15-dnevnega roka, ko je prenehal vzrok za zamudo.
 
8. Glede na to, da je bil pritožniku izpodbijani sklep (s fikcijo) vročen 28. 12. 2016, je ustavna pritožba, vložena 5. 5. 2017, prepozna.
 
C.
 
9. Senat je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Etelka Korpič Horvat in dr. Marijan Pavčnik. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Predsednica senata
 
[1] Primerjaj tretji odstavek 142. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – v nadaljevanju ZPP). V navedenem primeru je treba uporabljati določbe ZPP, ki so veljale ob vročanju. 
[2] Ustavni pritožbi je priloženo obvestilo o zaključku policijske preiskave suma kaznivega dejanja Policijske postaje Ljubljana Šiška z dne 14. 10. 2016.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Pavle Oman, Ljubljana
Datum vloge:
8. 5. 2017
Datum odločitve:
6. 11. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31212

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser