Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14696 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-88/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.88.17
Akt:
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 110. in 333. čl. v zvezi s 366. čl.

Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 9. čl. v zvezi s 15. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 110. in 333. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 9. člena v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
 
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-88/17-11
22. 11. 2017
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marijana Bunca, Dornberk, na seji 22. novembra 2017

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 110. in 333. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 9. člena v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedene zakonske določbe. Zatrjuje, da so v neskladju s 5. in 25. členom Ustave ter 6., 13. in 17. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94). Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vlaga zaradi načina določanja pritožbenih rokov, ki ga določajo izpodbijani členi Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in ki se na podlagi 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) uporabljajo tudi v postopkih, ki tečejo na podlagi tega zakona. Pobudnik utemeljuje pravni interes zlasti s sklepom Višjega sodišča, ki je v pravdnem postopku za ugotovitev obstoja avtorske pravice iz delovnega razmerja zavrnilo njegovo pritožbo zoper sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi predloga za podaljšanje roka za vložitev pritožbe in o zavrženju pritožbe. Višje sodišče mu je med drugim pojasnilo, da so roki določeni v zakonu in veljajo za vse enako, da bi s pritožbo uspel le, če bi v ustreznem postopku uspel izpodbiti zakonske določbe, ki predpisujejo dolžino rokov za pritožbo, in da sámo ne vidi razlogov za vložitev zahteve za oceno ustavnosti teh zakonskih določb. Pobudnik navaja, da ne vlaga ustavne pritožbe. Predlaga, naj Ustavno sodišče skrbno preuči njegovo vlogo in pravično razsodi.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem sta bila z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17 – ZPP-E) prvi odstavek 333. člena in 366. člen ZPP spremenjena. Pritožbeni rok zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, je bil iz prejšnjih 15 podaljšan na 30 dni, šteto od vročitve prepisa sodbe (če ni v tem zakonu določen kakšen drug rok), oziroma iz 8 na 15 dni v meničnih in čekovih sporih. Del prvega odstavka in celoten drugi odstavek 366. člena ZPP sta bila črtana. Z vsebino in v obsegu, veljavnima v času vložitve pobude, sta torej prenehala veljati. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi 47. člena ZUstS lahko presoja neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti in nezakonitosti. Pobudnik mora za presojo takega predpisa izkazati pravovarstveno potrebo.
 
4. Izpodbijane določbe ZPP in ZIZ ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Podobno stališče je Ustavno sodišče sprejelo tudi glede predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 87). Iz razlogov, navedenih v citiranih sklepih, izhaja, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa oziroma pravovarstvene potrebe za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Marijan Bunc, Dornberk
Datum vloge:
30. 5. 2017
Datum odločitve:
22. 11. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31225

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser