Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14761 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-124/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.124.16
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), 6. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor kategorizira mestni oziroma krajevni cesti "Gornji Rudnik III, od Gornjega Rudnika I do h. št. 9" in "Gornji Rudnik III, od Gornjega Rudnika I do h. št. 20" v delih, ki potekata po zemljišču parc. št. 2388/15, k. o. Rudnik, se zavrže.
 
Pobudnik sam nosi svoje stroške postopka s pobudo.
Evidenčni stavek:
Pobuda je prepozna, če ni vložena v enem letu od uveljavitve izpodbijanega predpisa, ki učinkuje neposredno, oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških.
1.4.51.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Drugo.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-124/16-11
14. 12. 2017
 
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Petra Rutarja, Ljubljana, ki ga zastopa Valentin Rozman, odvetnik v Ljubljani, na seji 14. decembra 2017
 
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor kategorizira mestni oziroma krajevni cesti "Gornji Rudnik III, od Gornjega Rudnika I do h. št. 9" in "Gornji Rudnik III, od Gornjega Rudnika I do h. št. 20" v delih, ki potekata po zemljišču parc. št. 2388/15, k. o. Rudnik, se zavrže.
 
2. Pobudnik sam nosi svoje stroške postopka s pobudo.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (v nadaljevanju Odlok), kolikor kategorizira mestni oziroma krajevni cesti "Gornji Rudnik III, od Gornjega Rudnika I do h. št. 9" in "Gornji Rudnik III, od Gornjega Rudnika I do h. št. 20" v delih, ki potekata po njegovem zemljišču parc. št. 2388/15, k. o. Rudnik. Trdi, da Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) z njim ni sklenila pravnega posla za prenos lastninske pravice na navedeni nepremičnini na MOL, niti vse do vložitve pobude ni začela z razlastitvenim postopkom. Navedene okoliščine utemeljuje z zemljiškoknjižnimi izpiski in odločbo Geodetske uprave Republike Slovenije z dne 20. 1. 2016 (v nadaljevanju odločba GURS), ki jih prilaga. Odlok naj bi bil zato v neskladju s 33. in 69. členom Ustave ter z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 – ZCes-1).
 
2. Po tretjem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudnik vloži pobudo, kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika, v enem letu od njegove uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.
 
3. Zakonodajalec je v tretjem odstavku 24. člena ZUstS rok za vložitev pobude zoper podzakonske predpise in akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, kadar ti neposredno posegajo v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnika, določil tako, da ga je vezal na čas enega leta po uveljavitvi predpisa (t. i. objektivni rok) oziroma na čas enega leta po tem, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic (t. i. subjektivni rok). Iz navedenega izhaja, da je za presojo pravočasnosti vložitve pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa prvenstveno upošteven zakonsko določen objektivni rok, kar je razumljivo, saj se predpisi objavljajo v uradnih glasilih, objava pa je namenjena prav temu, da se vsi, ki jih predpis zadeva, z njim lahko seznanijo pred njegovo uveljavitvijo. To, da zakonodajalec dopušča tudi subjektivni rok, glede na navedeno ne more pomeniti zanikanja objektivnega roka. Pomeni le to, da nekatere škodljive posledice lahko nastanejo že s samo uveljavitvijo predpisa, nekatere škodljive posledice pa so že po svoji naravi takšne, da lahko nastanejo šele z njegovim izvrševanjem. V slednjih primerih bi vezanost zgolj na objektivni rok pomenila prehudo omejitev in zato zakon dopušča tudi subjektivni rok, ki je vezan na to, kdaj je posameznik izvedel za nastanek škodljivih posledic. Ker je ta trenutek po naravi stvari odvisen od subjektivnih okoliščin na strani pobudnika, je pomembno, da ta izčrpno in prepričljivo utemelji trditev o tem, kdaj je izvedel za nastanek škodljivih posledic, ter pri tem navede tudi vsa dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je mogoče njegovo trditev preveriti in oceniti. Dokazno breme o obstoju teh dejstev in okoliščin je torej v tem primeru v celoti na strani pobudnika, presoja Ustavnega sodišča pa je odvisna zlasti od prepričljivosti pobudnikove utemeljitve.[1]
 
4. Izpodbijani Odlok je začel veljati 10. 8. 2005.[2] Pobudnik, ki je pobudo vložil 15. 7. 2016, se zato v zvezi s pravočasnostjo pobude sklicuje na subjektivni rok. Da bi bilo njegovo sklicevanje uspešno, bi glede na navedeno v prejšnji točki obrazložitve moral dokazati, da je lahko za nastanek škodljivih posledic na podlagi izpodbijanega Odloka izvedel šele določen čas po uveljavitvi predpisa in zakaj ta čas ni mogel segati v okvir enega leta od uveljavitve izpodbijanega predpisa, ter izkazati, da je pobudo vložil v enem letu od tega dne. Pobudnik trdi, da je bil z dejstvom, da po njegovi nepremičnini parc. št. 2388/15, k. o. Rudnik, poteka kategorizirana mestna oziroma krajevna cesta, prvič seznanjen jeseni 2015, ko je geodetsko podjetje opravilo meritve in ogled na kraju samem. Pojasnjuje, da je bil vse od leta 2009, ko je pridobil nepremičnino, prepričan, da cesta mimo hiše ni javna cesta, ter trdi, da sta ga v zmoto spravili tako MOL kot upravna enota v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo stanovanjskega objekta na parc. št. 2388/14, k. o. Rudnik. Zgolj s temi trditvami pobudnik po presoji Ustavnega sodišča ni utemeljil pravočasnosti pobude, upoštevajoč tudi, da iz priložene odločbe GURS, izdane v postopku evidentiranja urejene meje in parcelacije pod objekti, ki so grajeno javno dobro, izhaja, da je bila v tem postopku dne 19. 3. 2015 opravljena mejna obravnava ter da so na mejni obravnavi prisotni udeleženci, vključno s pobudnikom, podpisali izjavo o strinjanju s potekom predlagane meje. Pobudnik je bil torej najkasneje na dan mejne obravnave seznanjen s tem, da sporni mestni oziroma krajevni cesti potekata po njegovem zemljišču. Tudi v primeru zatrjevanja posega v lastninsko pravico se pobudniki ne morejo razbremeniti bremena spoštovanja rokov za vložitev pobude. Ker pobudnik v obravnavanem primeru ni izkazal, da je pobudo vložil pravočasno, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).

5. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.

 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
[1] Glej 5. točko obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-267/10 z dne 15. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 90/12).
[2] Člen 11 Odloka določa, da Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Peter Rutar, Ljubljana
Datum vloge:
18. 7. 2016
Datum odločitve:
14. 12. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31280

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser