Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14761 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-75/16, Up-364/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.75.16
Akt:
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 1. odst. 418. čl.

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 9/2016 z dne 11. 2. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1136/2015 z dne 10. 11. 2015
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 418. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 9/2016 z dne 11. 2. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1136/2015 z dne 10. 11. 2015 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobuda mora vsebovati navedbo razlogov neskladnosti predpisa z Ustavo ali zakonom. Če ta pogoj ni izpolnjen, Ustavno sodišče pobudo zavrže.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-75/16-8
Up-364/16-12
14. 12. 2017
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Danijele Humar, Koper, ki jo zastopa Brankica Savić, odvetnica v Izoli, na seji 14. decembra 2017
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 418. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 9/2016 z dne 11. 2. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1136/2015 z dne 10. 11. 2015 se ne sprejme.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Upravno sodišče je s sodbo kot neutemeljeno zavrnilo pritožničino tožbo zoper odločbo, s katero ji je davčni organ odmeril davek na dediščino. Ključen pritožničin tožbeni ugovor, da je pravica do odmere davka zastarala, po njegovi presoji ni utemeljen, ker pred izdajo odmerne odločbe zastaranje pravice do odmere davka po določbah Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki so veljale pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 110/09 – v nadaljevanju ZDavP-2B), še ni nastopilo. Pojasnilo je, da se v takšnih primerih (ko je zastaralni rok z novim zakonom podaljšan, zastaranje pa po prej veljavnih predpisih še ni nastopilo) po ustaljeni sodni praksi Upravnega in Vrhovnega sodišča za presojo zastaranja odmere davka uporabi zakon, ki je veljal v času odločanja organa prve stopnje, če zakon ne določa drugače. Vrhovno sodišče je pritožničino revizijo zoper sodbo Upravnega sodišča s sklepom zavrglo kot nedovoljeno, ker je ocenilo, da je pravno vprašanje, s katerim je pritožnica utemeljevala dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1), v praksi Vrhovnega sodišča že rešeno pravno vprašanje.
 
2. Pritožnica sodbo in sklep izpodbija z ustavno pritožbo, v kateri zatrjuje kršitev 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) ter 2., 14. in 155. člena Ustave.
 
3. Hkrati z ustavno pritožbo je pritožnica vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, s katero izpodbija prvi odstavek 418. člena ZDavP-2, ki naj bi se nanašal na zastaranje pravice do odmere davka na dediščine, kjer je davčna obveznost nastala pred 30. 12. 2009, torej pred uveljavitvijo ZDavP-2B.
 
4. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) v drugem odstavku 24.b člena v zvezi s prvim odstavkom 24.b člena določa, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanega zakona z Ustavo (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS in Priloga II Poslovnika Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijanega zakona (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-314/12 z dne 30. 10. 2013). Očitane protiustavnosti zakona namreč ni mogoče utemeljiti zgolj s trditvijo, da je ta protiustaven (tako v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-165/13 z dne 16. 1. 2014).
 
5. Obravnavana pobuda je sestavljena zgolj iz enega stavka, tj. predloga Ustavnemu sodišču, naj začne postopek za oceno ustavnosti navedenega člena ZDavP-2, razlogov za domnevno protiustavnost pa ne navaja. Taka pobuda ne izpolnjuje pogojev iz prejšnje točke obrazložitve tega sklepa Ustavnega sodišča. Zato jo je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS zavrglo (1. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Danijela Humar, Koper
Datum vloge:
28. 4. 2016
Datum odločitve:
14. 12. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31282

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser