Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14761 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-162/16, Up-757/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.162.16
Akt:
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 435/2014 z dne 1. 6. 2016 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 52/2014 z dne 10. 9. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2140-1/2014/3 z dne 9. 1. 2014 in sklepom Upravne enote Maribor št. 214-5713/2013-6 (9330) z dne 20.12.2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/10) (ZUSDDD-B), 8. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 435/2014 z dne 1. 6. 2016 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 52/2014 z dne 10. 9. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2140-1/2014/3 z dne 9. 1. 2014 in sklepom Upravne enote Maribor št. 214-5713/2013-6 (9330) z dne 20. 12. 2013 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Ker je pritožnik pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe utemeljeval s hkrati vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo, ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe, ki ne učinkuje neposredno.
 
Kljub pritožnikovemu predlogu, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča o prepozni ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če ne gre za posebno utemeljen primer. 
 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3., 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Polno besedilo:
U-I-162/16-6
Up-757/16-8
29. 12. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Dušana Grahovca, Maribor, ki ga zastopa mag. Matevž Krivic, Medvode, na seji 29. decembra 2017
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 435/2014 z dne 1. 6. 2016 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 52/2014 z dne 10. 9. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2140-1/2014/3 z dne 9. 1. 2014 in sklepom Upravne enote Maribor št. 214-5713/2013-6 (9330) z dne 20. 12. 2013 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/10) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnik je vložil vlogo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUSDDD). V skladu z 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZUSDDD-B) je rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje tujcu po 1. členu ZUSDDD potekel 24. 7. 2013. Upravna enota Maribor je vlogo zavrgla, ker je bila prepozna. Ministrstvo za notranje zadeve je zavrnilo pritožnikovo pritožbo. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrglo revizijo, ker niso bili izpolnjeni pogoji za dovoljenost revizije.
 
2. Pritožnik zatrjuje, da je Vrhovno sodišče kršilo 22. člen Ustave, ker je z napačnimi razlogi presodilo pogoje za dovoljenost revizije. Upravno sodišče in upravna organa naj bi kršila 32., 34. in 35. člen Ustave ter 8. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
3. Pritožnik vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena ZUSDDD-B. Zatrjuje, da je zakonska ureditev v neskladju z načelom pravne države, ker določa prekratek rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi ZUSDDD.
 
4. Ustavno sodišča je ustavno pritožbo zavrglo, ker je prepozna, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni (1. točka izreka).
 
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
6. Izpodbijani 8. člen ZUSDDD-B ne učinkuje neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov. Pobudnik je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe utemeljeval z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnika ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in četrte alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
zakon
Vlagatelj:
Dušan Grahovac, Maribor
Datum vloge:
11. 9. 2016
Datum odločitve:
29. 12. 2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31311

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser