Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14761 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-70/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.70.16
Akt:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, in Medobčinski uradni vestnik, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15), 2. odst. 26. čl. in grafičnega dela – karte 4 Prometno omrežje
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 26. člena in grafičnega dela – karte 4 Prometno omrežje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, in Medobčinski uradni vestnik, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-70/16-10
11. 1. 2018
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Kristine Vujica, Pesnica pri Mariboru, na seji 11. januarja 2018
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 26. člena in grafičnega dela – karte 4 Prometno omrežje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, in Medobčinski uradni vestnik, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedena določbo in grafični del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da je solastnica privatne ceste parc. št. 512/24, k. o. Gradiška, in meni, da lahko v skladu z Ustavo sama razpolaga s svojim imetjem. Dovoz do zemljišč po tej cesti naj bi priznalo tudi Upravno sodišče, Občina Kungota pa naj bi nato z izpodbijanim Odlokom obšla to odločitev. Trdi, da jo je Občina Kungota z izpodbijanim Odlokom povsem onemogočila, saj na njegovi podlagi nobena njena parcela ne izpolnjuje pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, ter dodaja, da s tem nastaja velika škoda, saj nihče ne bo mogel graditi.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba in grafični del Odloka ne učinkujeta neposredno. Gradnja objektov neposredno na podlagi Odloka ni mogoča, saj mora pristojni upravni organ na podlagi prostorskega akta v postopku izdaje gradbenega dovoljenja odločiti o dovoljenosti gradnje in predpisati konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega dela Odloka. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Kristina Vujica, Pesnica pri Mariboru
Datum vloge:
22. 4. 2016
Datum odločitve:
11. 1. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31316

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser