Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14761 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-44/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.44.16
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/15 in 22/17), 8. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/15 in 22/17), kolikor kategorizira javno pot "Cesta do Štajerskega avtodoma" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1990/1, k. o. Spodnje Radvanje, se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik umakne pobudo.
Geslo:
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
Pravna podlaga:
Člen 25.4.1, 34.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-44/16-12
1. 2. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Štajerski avto dom, d. o. o., ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mihurko, d. o. o., Maribor, na seji 1. februarja 2018
 

sklenilo:

 
1. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/15 in 22/17), kolikor kategorizira javno pot "Cesta do Štajerskega avtodoma" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1990/1, k. o. Spodnje Radvanje, se ustavi.
 
2. Pobudnica sama nosi svoje stroške postopka s pobudo.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija 8. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot "Cesta do Štajerskega avtodoma" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1990/1, k. o. Spodnje Radvanje, ker naj bi bil v neskladju s 33. in 69. členom Ustave. Predlaga, naj Ustavno sodišče Odlok o kategorizaciji v izpodbijanem delu razveljavi, Mestni občini Maribor pa naloži povrnitev njenih stroškov postopka s pobudo.
 
2. Med postopkom za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/17). Z dnem njegove uveljavitve je Odlok o kategorizaciji prenehal veljati. O ustavnosti in zakonitosti predpisa, ki ne velja več, odloča Ustavno sodišče le, če so izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Zato je Ustavno sodišče pobudnico pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri pobudi, in v tem primeru izkaže okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene. Pobudnica je z vlogo z dne 18. 1. 2018 sporočila, da pobudo umika, vztraja pa pri zahtevku za povrnitev njenih stroškov s pobudo.
 
3. Ker je pobudnica pobudo umaknila, je Ustavno sodišče postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega dela 8. člena Odloka o kategorizaciji ustavilo (1. točka izreka).
 
4. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče Mestni občini Maribor naloži plačilo njenih stroškov postopka s pobudo, saj naj Mestna občina niti po dveh pisnih pozivih Odloka o kategorizaciji ne bi spremenila oziroma kako drugače poskrbela za odpravo protiustavnosti, zato naj bi bila pobuda ob njeni vložitvi potrebna in nujna. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prve alineje četrtega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnica in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Štajerski avto dom d. o. o., Maribor
Datum vloge:
29. 2. 2016
Datum odločitve:
1. 2. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31327

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser