Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15039 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-4/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.4.18
Akt:
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17), 2. in 3. odst. 30. čl., 4. odst. 32. čl. ter 2. odst. 102. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 32. člena in drugega odstavka 102. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-4/18-5
6. 2. 2018
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude samostojnega podjetnika Šola vožnje OSMI OVINEK, Vilmos Lipai, s. p., Prosenjakovci, na seji 6. februarja 2018
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 32. člena in drugega odstavka 102. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedene določbe Zakona o voznikih (v nadaljevanju ZVoz-1). Izpodbijana ureditev je spremenila pogoje za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike in za izdajo dovoljenja za delo strokovnega vodje šole vožnje ter določila rok šestih mesecev od uveljavitve zakona, v katerem morajo predhodno že registrirane šole vožnje izpolniti na novo določene pogoje. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 2., 8., 14., 49., 74., 153. in 155. členom Ustave ter z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, 27. 12. 2006, str. 36–68). V utemeljitev svojega pravnega interesa navaja, da je samostojni podjetnik, ki je opravljal dejavnost šole vožnje. Po novi ureditvi naj ne bi več izpolnjeval pogojev za opravljanje te dejavnosti, saj nima zaposlenega ustreznega strokovnega vodje šole, niti ga ne more zagotoviti na podlagi sklenitve podjemne pogodbe. Na podlagi izpodbijane ureditve namreč lahko strokovni vodja šole to delo opravlja samo v eni šoli vožnje, na trgu dela pa naj ne bi bilo dovolj ustreznega kadra. Pobudnik dodaja, da si zaradi svoje majhnosti ne more privoščiti ustreznega kadra, tudi če bi ga bilo dovolj. Navaja, da bo zato po preteku šestih mesecev od uveljavitve izpodbijane ureditve moral prenehati opravljati dejavnost šole vožnje. Posledično naj bi ostal brez dejavnosti, ki jo opravlja že več let in s katero se preživlja.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane določbe ne učinkujejo neposredno. Tako je Ustavno sodišče že odločilo v sklepu št. U-I-39/17 z dne 18. 4. 2017 (3. točka obrazložitve), ki ga je izdalo na podlagi enake pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti, ki jo je pobudnik vložil skupaj še z desetimi drugimi šolami vožnje. Javna agencija za varnost prometa izbriše šolo vožnje iz registra šol vožnje, če ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti (druga alineja 3. točke tretjega odstavka 20. člena ZVoz-1). Zoper odločitve Javne agencije za varnost prometa je dopustno vložiti pritožbo na ministrstvo, pristojno za promet (12. člen ZVoz-1). Sodno varstvo je zagotovljeno v upravnem sporu. Ustavno sodišče v takih primerih šteje, da se lahko pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranih sklepih, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Šola vožnje OSMI OVINEK, Vilmos Lipai, s. p., Prosenjakovci
Datum vloge:
9. 1. 2018
Datum odločitve:
6. 2. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31329

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser