Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14798 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-37/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.37.15
Akt:
Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-37/15-10
15. 2. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Alpe Adria Green, Mednarodnega društva za varstvo okolja in narave, Jesenice, na seji 15. februarja 2018
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudnik izpodbija Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (v nadaljevanju Uredba o vadišču), ker se ne strinja ne z vsebino tega predpisa ne s postopkom njegovega sprejetja. Trdi, da Uredba o vadišču krši tretji odstavek 3. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12 – ZUPUDPP), ker je v neskladju z več usmeritvami Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) kot temeljnega državnega akta o usmerjanju razvoja v prostoru in z več določbami Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), ki določa pravila za urejanje prostora na nivoju Republike Slovenije. Pobudnik izpodbijani uredbi očita tudi načrtno neupoštevanje tveganja za onesnaženje vira za oskrbo s pitno vodo in s tem neskladje Uredbe o vadišču z 72. členom Ustave. Opozarja na občutljivost kraških podzemnih voda na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna, ki naj bi bile eden pomembnejših virov oskrbe s pitno vodo v Sloveniji. V postopku priprave in sprejemanja Uredbe o vadišču naj ne bi bila upoštevana negativna mnenja stroke in lokalnih skupnosti ter opozorila javnosti o veliki verjetnosti tveganja za onesnaženje teh vodnih virov, predpisani varovalni ukrepi pa naj bi bili predvsem kurativne narave in naj bi bili za kraški teren neustrezni. Uporaba eksplozivnih sredstev naj bi povzročala sproščanje več vrst okolju nevarnih snovi, ki jih ni mogoče takoj odstraniti in zato lahko prodirajo v podzemne vode. Nevarnost onesnaženja in zastrupljanja virov pitne vode naj ne bi bila nezanemarljiva, zatorej naj bi šlo za veliko verjetnost ogrožanja ustavne pravice do zdravega okolja. Podrobneje predstavlja tudi potek pridobivanja mnenja Agencije za okolje v postopku sprejemanja Uredbe o vadišču, ki je bilo negativno.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju.
 
3. Ustavno sodišče se je z vprašanjem ustavnosti in zakonitosti Uredbe o vadišču že ukvarjalo. Z odločbo št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 (Uradni list RS, št. 75/17) je Uredbo o vadišču razveljavilo, učinek razveljavitve pa odložilo za eno leto od objave odločbe v Uradnem listu. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi že odločilo o ustavnopravnih vprašanjih, ki so vsebina pobude. Po oceni Ustavnega sodišča pa pobuda tudi ne odpira novih pomembnih ustavnopravnih vprašanj, ki bi terjala odločitev Ustavnega sodišča, zato je pobudo zavrnilo.
 
4. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice
Datum vloge:
9. 3. 2015
Datum odločitve:
15. 2. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US31330

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser