Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15038 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-44/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.44.17
Akt:
Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl., 3. čl. in 3. odst.6. čl
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-44/17-10
29. 3. 2018
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude društva Udruženje za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, Bosna in Hercegovina, ki ga zastopa Amila Omersoftić, na seji 29. marca 2018
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedene zakonske določbe. Zatrjuje, da so v neskladju s 14., 23., 33. in 38. členom Ustave. Navaja, da je cilj ustanovitve in dejavnosti društva zaščita pravic deviznih varčevalcev starega deviznega varčevanja v razmerju do pristojnih organov in institucij v Bosni in Hercegovini in državah članicah bivše SFRJ ter pred mednarodnimi institucijami in sodišči, vključno z Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pravni interes za vložitev pobude utemeljuje s prizadevanjem, da se ugotovijo in odpravijo kršitve pravic v zvezi s premoženjem varčevalcev Ljubljanske banke v poslovalnici v Sarajevu z namenom, da se približno 6500 varčevalcev, katerih pravice naj bi bile kršene, izogne sprožitvi posamičnih postopkov za zaščito svojih pravic pred Ustavnim sodiščem.  
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane določbe se nanašajo na opredelitev neizplačane stare devizne vloge, višino obresti ter upravičence v postopku verifikacije neizplačane stare devizne vloge in torej ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz navedenega razloga je Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-22/14 z dne 8. 1. 2015 že zavzelo stališče, da lahko pobudo in hkrati po izčrpanju pravnih sredstev tudi ustavno pritožbo, kadar predpis ne učinkuje neposredno, vložijo le člani društva sami. Pobudnik torej ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Ustavno sodišče je zato pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Udruženje za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini; Bosna in Hercegovina
Datum vloge:
23. 3. 2017
Datum odločitve:
29. 3. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31355

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser