Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14865 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-23/18, Up-86/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018.U.I.23.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 462/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1123/2015 z dne 10. 3. 2017

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS-1) 5.odst. 41. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 462/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1123/2015 z dne 10. 3. 2017 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 41. člena  Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo.
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Vpostopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3 in 55.b.1.3 v vezi s 55.a.2.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-23/18-4
Up-86/18-10
3. 4. 2018
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DELO, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Žibret, d. o. o., Ljubljana, na seji 3. aprila 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 462/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1123/2015 z dne 10. 3. 2017 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 41. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper odločitev sodišč v zvezi s stroški delovnega spora. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek tožnice za ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter za priznanje delovnega razmerja do izdaje sodbe in pravic iz tega naslova. Hkrati je odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožene stranke zoper odločitev sodišča prve stopnje o stroških postopka. Pritožnica nasprotuje odločitvi sodišč, da mora kot delodajalka sama nositi svoje stroške postopka, čeprav delavka kot tožnica v delovnem sporu ni uspela. Zatrjuje, da so ji bile kršene pravice iz 2., 14., 33. in 74. člena Ustave. Po vložitvi ustavne pritožbe je pritožnica podala še predlog za izjemno obravnavo ustavne pritožbe zoper odločitev o stroških postopka.
 
2. Pritožnica hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 41. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), ki v spornem delu določa, da delodajalec nosi svoje stroške postopka ne glede na izid postopka. Zatrjuje, da je v neskladju z 2., 14., 33. in 74. členom Ustave. Predlaga tudi, naj Ustavno sodišče do odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane zakonske določbe.
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena (1. točka izreka). Predloga za izjemno obravnavo nedovoljene ustavne pritožbe, ki ga je pritožnica podala po preteku roka za vložitev ustavne pritožbe, Ustavno sodišče ni obravnavalo.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnica je ustavno pritožbo sicer vložila, vendar jo je Ustavno sodišče kot nedovoljeno zavrglo. Zato pobudnica iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijane določbe. Ustavno sodišče je njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
DELO d.o.o., Ljubljana
Datum vloge:
26. 1. 2018
Datum odločitve:
3. 4. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31362

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser