Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
Up-819/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.819.15
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 29/2015 z dne 13. 7. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. IKZ 7/2014 z dne 5. 6. 2015
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 29/2015 z dne 13. 7. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. IKZ 7/2014 z dne 5. 6. 2015 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-819/15-16
9. 4. 2018
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Almira Soršak, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa Robert Zakrajšek, odvetnik v Ljubljani, na seji 9. aprila 2018
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 29/2015 z dne 13. 7. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. IKZ 7/2014 z dne 5. 6. 2015 se zavrže.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pritožnica izpodbija pravnomočen sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog njenega pooblaščenca za ugotovitev zastaranja izvršitve kazni, izrečene s pravnomočno sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 20840/2010 z dne 3. 6. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 20849/2010 z dne 8. 3. 2011.
 
2. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora izkazovati pravni interes. Kot verjetno mora izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči. Tudi za vložitev ustavne pritožbe kot sredstva za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin mora pritožnik izkazati pravni interes (sklep št. Up-29/93 z dne 17. 5. 1995, OdlUS IV, 155). Na obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti po uradni dolžnosti ves čas postopka (sklep št. Up-1495/07 z dne 10. 9. 2009).
 
3. Iz spisa Okrožnega sodišča v Mariboru št. III K 20840/2010 izhaja, da je Višje sodišče v Mariboru s sklepom št. I Kp 20849/2010 z dne 16. 6. 2017 ugodilo pritožbi pooblaščencev pritožnice in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. IKZ 7/2014 z dne 25. 5. 2017 (s katerim je to sodišče odločilo, da izvršitev kazni sedem mesecev zapora, izrečene s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 20849/2010 z dne 3. 6. 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 20849/2010 z dne 8. 3. 2011 ni zastarala) spremenilo tako, da se postopek za izvršitev kazni zapora ustavi zaradi zastaranja izvršitve kazni.
 
4. Pritožbeno sodišče je torej odločilo, da je postopek za izvršitev kazni zapora zastaral. To pomeni, da se pritožničin pravni položaj kljub morebitni ugoditvi njeni ustavni pritožbi ne bi mogel izboljšati. Ustavno pritožbo je treba zavreči, saj pritožnica ne izkazuje več pravnega interesa za odločitev o njej.
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.                                                                              
                                                                                   
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Almira Soršak, Slovenska Bistrica
Datum vloge:
30. 10. 2015
Datum odločitve:
9. 4. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31364

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser