Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14865 odločitev)

Opravilna št.:
Up-620/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.620.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 123/2016 z dne 3. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 21. 10. 2015
Izrek:
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 123/2016 z dne 3. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 21. 10. 2015 se zavrže.
 
Evidenčni stavek:
Če morebitna ugoditev ustavni pritožbi ne bi mogla izboljšati pritožnikovega pravnega položaja, jo Ustavno sodišče zavrže. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-620/16-8
9. 4. 2018
                                                                             
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Hetal, d. o. o., Kočevje, ki jo zastopata direktorica Amalija Falaš in prokurist Ivan Falaš, oba Kočevje, na seji 9. aprila 2018
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 123/2016 z dne 3. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 21. 10. 2015 se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Z izpodbijano odločitvijo je bilo pravnomočno odločeno, da se kot nedovoljena zavrže pritožničina (tedaj dolžničina) pritožba zoper dopis izvršilnega sodišča z dne 30. 9. 2015, s katerim je sodišče pritožnico obvestilo o ugotovitvah v zvezi z njeno zahtevo za odpravo nepravilnosti, ki naj bi jih storil izvršitelj pri opravljanju izvršbe zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine.
 
2. Pritožnica v ustavni pritožbi nasprotuje takšni odločitvi sodišč. Zatrjuje kršitev pravic iz 22., 23. in 25. člena Ustave ter prvega odstavka 6. člena in 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
3. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora izkazati pravni interes: kot verjetno mora izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne more doseči. Pravni interes mora biti izkazan tudi za vložitev ustavne pritožbe. Na obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti po uradni dolžnosti ves čas postopka.
 
4. Pritožnica zatrjuje, da izkazuje pravni interes za ustavno pritožbo kljub temu, da je bila izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine že opravljena. Po njenem mnenju bi ugoditev ustavni pritožbi privedla do izboljšanja njenega pravnega položaja zaradi možnosti vzpostavitve prejšnjega stanja. Vendar ta pritožničina teza ne drži. Morebitna ugoditev ustavni pritožbi glede na vsebino izpodbijanih aktov očitno ne bi privedla do položaja, v katerem bi pritožnica lahko predlagala nasprotno izvršbo (primerjaj 67. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18), zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter članici dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Etelka Korpič – Horvat. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Marijan Pavčnik
                            Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Hetal d.o.o., Kočevje
Datum vloge:
22. 7. 2016
Datum odločitve:
9. 4. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31369

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser