Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-101/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.101.16
Akt:
Zakon o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) (ZDFS), e. tč. 3. čl. in 4. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti e. točke 3. člena in 4. člena Zakona o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) se zavrne.
 
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-101/16-7
19. 4. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe PZ spletna prodaja zavarovanj, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Aleš Vodičar, d. o. o., Ljubljana, na seji 19. aprila 2018
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti e. točke 3. člena in 4. člena Zakona o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) se zavrne.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica, ki opravlja dejavnost zastopanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb in je davčna zavezanka po Zakonu o davku na finančne storitve (v nadaljevanju ZDFS), izpodbijanima določbama zakona očita kršitev 14., 33., 67. in 74. člena Ustave. Navaja, da je zaradi davka, ki ga je uvedel ZDFS, obdavčena dvakrat: provizija, ki jo prejme v plačilo, naj bi bila obdavčena po ZDFS in hkrati z davkom na dobiček, saj je provizija prihodek, ki se všteva v davčno osnovo za davek od dobička oziroma dohodka pravnih oseb. Za dvojno obdavčitev provizije po njenem mnenju ni nobenega stvarnega, utemeljenega, ustavno dopustnega razloga, v tem pa vidi kršitev 33. in 67. člena Ustave. Zaveda se, da je dvojna obdavčitev v določenih primerih dopustna, na primer v primeru, ko je določena storitev obdavčena z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), hkrati pa je prihodek od te iste storitve obdavčen tudi z davkom od dobička, vendar naj bi bila med tem in obravnavanim primerom po njenem mnenju bistvena razlika predvsem zaradi možnosti prevalitve oziroma odbitja vstopnega DDV. Izpodbijanima zakonskima določbama očita tudi, da neposredno omejujeta svobodno gospodarsko pobudo, ki jo zagotavlja 74. člen Ustave, in sicer zato, ker "lahko pride do situacije, v kateri mora davčni zavezanec plačati davek, četudi sam nima nobenega dobička". V neskladju naj bi bili tudi s 14. členom Ustave, ker naj bi zavarovalne zastopnike in posrednike postavljali v neenak položaj glede na druge posrednike, npr. nepremičninske posrednike, ki prav tako prejemajo provizijo kot plačilo za svoje storitve, vendar slednjim zakonodaja ne nalaga podobnega davka na prejeto provizijo. Za neenako obravnavanje gospodarskih subjektov Ustava zahteva utemeljen razlog, ki pa ga pobudnica ne vidi. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi, da sta izpodbijani določbi ZDFS v neskladju z Ustavo, ter zakonodajalcu naloži odpravo protiustavnosti v roku dveh mesecev.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena ali če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (prim. sklep št. U-I-143/14, U-I-197/14 z dne 7. 10. 2015).
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
PZ spletna prodaja zavarovanj, d.o.o., Ljubljana
Datum vloge:
8. 6. 2016
Datum odločitve:
19. 4. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US31372

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser