Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14813 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-92/18, Up-255/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.92.18
Akt:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 56. čl., 3. odst. 61. čl.

Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2727/2017 z dne 25. 10. 2017 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 1093/2003 z dne 2. 6. 2017
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 56. člena in tretjega odstavka 61. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2727/2017 z dne 25. 10. 2017 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 1093/2003 z dne 2. 6. 2017 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
 
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.1, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-92/18-5, Up-255/18-6
16. 4. 2018
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Aleša Lasiča in Dragice Lasič Lenarčič, oba Ljubljana, na seji 16. aprila 2018
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 56. člena in tretjega odstavka 61. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2727/2017 z dne 25. 10. 2017 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 1093/2003 z dne 2. 6. 2017 se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Višje sodišče je v izpodbijanem delu potrdilo sklep Okrajnega sodišča, da se deloma zavrne, deloma pa zavrže ugovor pritožnikov po izteku roka. Pritožnikoma je pojasnilo, da v tem postopku več ne moreta uveljavljati plačila upniku 3.904,37 EUR iz naslova nadomestila za primer brezposelnosti. O tem delnem plačilu naj bi bilo že pravnomočno odločeno, saj naj bi ga pritožnika prvič uveljavljala že v pravnomočno zavrnjenem ugovoru po izteku roka z dne 2. 4. 2009.
 
2. Pritožnika zatrjujeta kršitev 15., 22., 25. in 33. člena Ustave. Njuna bistvena očitka sta, da sta terjatev že preplačala in da bi sodišče moralo upoštevati dejstvo, da je bila upnikova terjatev delno poplačana po Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZZ). Vlagata tudi pobudo, s katero zahtevata začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 56. člena ter tretjega odstavka 61. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ).[1] Menita, da so izpodbijane določbe ZIZ v neskladju s 15., 22., 25. in 33. členom Ustave.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudnika svoj pravni interes za izpodbijanje v izreku tega sklepa navedenih določb ZIZ utemeljujeta z vloženo ustavno pritožbo zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2727/2017 z dne 25. 10. 2017 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 1093/2003 z dne 2. 6. 2017. Vendar navedene določbe v tem sklepu sploh niso bile uporabljene. Tretji odstavek 61. člena ZIZ se že v temelju nanaša na postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, za katerega v obravnavanem primeru ne gre. Člen 56 ZIZ pa prepoveduje vsebinsko obravnavo ugovorov po izteku roka, če temeljijo na razlogih, ki bi jih (pa jih ni) dolžnik mogel uveljaviti v rednem ugovoru ali v prej vloženem ugovoru po izteku roka. Položaj pritožnikov je drugačen, ker je Višje sodišče zavrnilo vsebinsko obravnavo njunega očitka v zvezi s plačilom ZRSZZ iz razloga, ker sta ga v preteklosti v tem izvršilnem postopku že podala (v prejšnjem ugovoru po izteku roka) in je bilo o njem že pravnomočno odločeno. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
5. Ustavna pritožba ni dovoljena. Pritožnika ne nasprotujeta ugotovitvi Višjega sodišča, da je vrednost spornega predmeta v izvršilni zadevi 751,13 EUR. Ta znesek je pod mejo, določeno za opredelitev spora majhne vrednosti v zakonu, ki ureja pravdni postopek. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
 
[1] Ker ima 56. člen ZIZ dva odstavka, pritožnika torej ta člen ZIZ izpodbijata v celoti.
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Aleš Lasič in Dragica Lasič Lenarčič, oba Ljubljana
Datum vloge:
1. 3. 2018
Datum odločitve:
16. 4. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31380

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser