Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-193/16, Up-891/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.193.16
Akt:
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 11/14 – popr.) (ZIS), 2. odst. 91. čl.

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 163/2016 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 895/2015 z dne 17. 12. 2015
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 91. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 11/14 – popr.) se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 163/2016 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 895/2015 z dne 17. 12. 2015 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-193/16-7
Up-891/16-9
30. 4. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Blaža Aldžiča Matiša, Nova Gorica, ki ga zastopa Aleksander Lisjak, odvetnik v Kopru, na seji 30. aprila 2018
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 91. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 11/14 – popr.) se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 163/2016 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 895/2015 z dne 17. 12. 2015 se ne sprejme.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeno določbo Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS), ki določa, da je napitnina, ki jo igralci dajejo v posebne skrinjice pri igralnih mizah, igralnih avtomatih, blagajnah in recepcijah, sestavni del prihodkov koncesionarja in se v celoti nameni za plače zaposlenih za delovno uspešnost. Zatrjuje neskladje izpodbijane določbe s prepovedjo diskriminacije (prvi odstavek 14. člena Ustave) in načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). Navaja, da je v pravnem redu Republike Slovenije napitnina regulirana zgolj v ZIS, kar pomeni, da so obdavčene in podvržene plačilu prispevkov le napitnine, ki se zbirajo v skrinjicah na delovnih mestih iz prvega odstavka 91. člena ZIS. Za druge napitnine, ki jih prejemajo zaposleni predvsem v gostinstvu pa tudi drugih storitvenih dejavnostih, naj ne bi obstajala zakonska obveznost evidentiranja in plačevanja predpisanih dajatev. Taka obveznost naj ne bi obstajala tudi za druge zaposlene v igralnicah, ki prav tako prejemajo napitnino. Pobudnik zatrjuje, da za takšno razlikovanje ne obstaja razumen razlog.
 
2. Pobudnik vlaga tudi ustavno pritožbo, s katero izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča o zavrnitvi revizije zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, s katero je sodišče druge stopnje sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zahtevek pritožnika za plačilo razlike v plači iz naslova delovne uspešnosti zavrnilo. Sodišči sta presodili, da so tudi prispevki, ki jih je delodajalec dolžan plačati poleg delavčeve bruto plače, strošek plače. Zato je tožena stranka za znesek teh prispevkov utemeljeno zmanjšala prejete napitnine, ki se po drugem odstavku 91. člena ZIS kot sestavni del prihodkov koncesionarja v celoti namenijo za plače zaposlenih za delovno uspešnost, ter tako zmanjšan znesek namenila za izplačilo bruto zneska delovne uspešnosti. Pritožnik zatrjuje, da so mu bile z izpodbijanima odločitvama kršene pravice iz 22., 23. in 25. člena Ustave.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik je sicer pobudo vložil po formalnem izčrpanju vseh pravnih sredstev hkrati z ustavno pritožbo. Vendar je predpostavka za vložitev pobude v takšnih primerih tudi pogoj izčrpanosti pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev v njegovi zadevi, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči (tako že v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79). Iz priloženih tožbe, odgovora na pritožbo in revizije izhaja, da pobudnik v teh pravnih sredstvih ni uveljavljal očitka o protiustavnosti drugega odstavka 91. člena ZIS že v postopku pred rednimi sodišči. To pomeni, da v materialnem smislu ni izčrpal pravnega sredstva, ki mu je bilo na voljo za varstvo svojih ustavnih pravic in za uveljavljanje domnevnih protiustavnosti drugega odstavka 91. člena ZIS. Pobudnik zato kljub vloženi ustavni pritožbi ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 91. člena ZIS. Ustavno sodišče je zato njegovo pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Blaž Aldžič Matiš, Nova Gorica
Datum vloge:
25. 10. 2016
Datum odločitve:
30. 4. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31388

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser