Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-367/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.367.18
Akt:
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) (ZN) 2. in 3. al. 2. tč. 1. odst. 113 čl., 15. al. 2. tč. 1. odst. 113.a čl., 1. odst. 113.b čl., 113.c čl., 2. odst. 113.č čl., 113.d, 114. čl., 115. čl. ter 1. in 2. odst. 119. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti druge in tretje alineje 2. točke prvega odstavka 113. člena, petnajste alineje 2. točke prvega odstavka 113.a člena, prvega odstavka 113.b člena, 113.c člena, drugega odstavka 113.č člena, 113.d., 114., 115. člena ter prvega in drugega odstavka 119. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-367/18-4
5. 6. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožeta Sikoška, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Soršak, Vagaja & odvetniki, d. o. o., Ljubljana, na seji 5. junija 2018
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti druge in tretje alineje 2. točke prvega odstavka 113. člena, petnajste alineje 2. točke prvega odstavka 113.a člena, prvega odstavka 113.b člena, 113.c člena, drugega odstavka 113.č člena, 113.d., 114., 115. člena ter prvega in drugega odstavka 119. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedene določbe Zakona o notariatu (v nadaljevanju ZN), ki urejajo disciplinski postopek proti notarju, notarskemu pomočniku ali notarskemu pripravniku. Zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju z 2., 14., 22., 23., 25., 27., 28., 29., 31., 49. in 66. členom Ustave, s 15. in 47. členom ter tretjim odstavkom 49. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016 – Listina) in s 6. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Zatrjuje, da je disciplinska komisija I. stopnje Notarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju disciplinska komisija) proti njemu uvedla dva disciplinska postopka. Predsednica Notarske zbornice Slovenije naj bi disciplinski komisiji predlagala, naj izreče ukrep odvzema pravice opravljati notariat. Pobudnik pravni interes utemeljuje z navedbami, da predlagani ukrep odvzema pravice opravljati notariat pomeni poseg v njegovo pravico do dela, da ureditev disciplinskega postopka v ZN ne izpolnjuje meril, ki jih zagotavljajo pravice iz 23., 27., 28. in 31. člena Ustave, da disciplinska komisija, kljub predlogu pobudnika, ni vložila pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona, da bi ugotovitev morebitne protiustavnosti izboljšala njegov pravni položaj in da mu v disciplinskem postopku ni zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. Odločitev Vrhovnega sodišča o potrditvi ukrepa odvzema pravice opravljati notariat naj bi s pravnomočnostjo postala izvršljiva, zato morebitna obravnava pobude po izčrpanju vseh pravnih sredstev ne bi bila več učinkovita. Pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje druge in tretje alineje 2. točke prvega odstavka 113. člena ZN.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane določbe ne učinkujejo neposredno. Na podlagi izpodbijanih določb disciplinska komisija o morebitnih kršitvah in izrečenih ukrepih odloča z odločbo (prvi odstavek 114. člena ZN). Zoper odločbo disciplinske komisije je dopustna pritožba, o kateri odloča disciplinska komisija II. stopnje (prvi odstavek 115. člena ZN). V skladu s 123.d členom ZN je zoper odločitev disciplinske komisije II. stopnje, s katero je notarju, notarskemu pomočniku ali notarskemu pripravniku izrečen ukrep prepovedi opravljanja notariata ali prakse pri notarju, v 30-ih dneh dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča Vrhovno sodišče. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82).
 
4. Ker pobudnik ne izkazuje neposrednega pravnega interesa za presojo izpodbijanih določb ZN, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Jože Sikošek, Ljubljana
Datum vloge:
14. 5. 2018
Datum odločitve:
5. 6. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31420

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser