Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-409/18, U-I-412/18, U-I-413/18, U-I-414/18, U-I-417/18...
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.409.18
Akt:
Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 15. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18)

Zapisnik o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 15. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18) in Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ukaz Predsednika republike o sklicu prve seje Državnega zbora ni predpis, ampak je materialno dejanje, s katerim izvrši pristojnost, določeno v tretjem odstavku 81. člena Ustave. Ukaz je poziv novoizvoljenim poslancem, da se sestanejo in konstituirajo nov Državni zbor. Zato Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti ni pristojno za njegovo presojo.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.9 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Akta, ki ni mednarodna pogodba/zakon/predpis.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Polno besedilo:
U-I-409/18-8, U-I-412/18-7, U-I-413/18-7, U-I-414/18-7, U-I-417/18-7, U-I-419/18-7
12. 7. 2018
 
 
 
 

SKLEP

 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud političnih strank Sloga, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Janko Veber, Davkoplačevalci se ne damo več!, Maribor, ki jo zastopa predsednik Vili Kovačič, Stranka enakopravnih dežel, Ljubljana in Naprej Slovenija, Ljubljana, ki obe zastopa Jožef Jarh, ter Janka Vebra, Kočevje, Rastka Plohla, Miklavž na Dravskem polju, Marjana Poljšaka, Ajdovščina, Branka Damjanoviča, Ljubljana, Petra Hartmana, Slovenj Gradec, Štefana Perkiča, Ljubljana, in Veronike Županek, Brestanica, na seji 12. julija 2018
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 15. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18) in Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
 
1. Vlagatelji so vložili šest vlog, ki so jih naslovili "Pobuda: pritožba za začasno zadržanje ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije, dne 22. junij 2018". V njih navajajo, da jih vlagajo "v skladu z 23., 82., 160., 161., 162. členom Ustave". Menijo, da lahko na podlagi "vaše ugotovitve veljavnosti volitev z dne 3. 6. 2018 na osnovi naših zgoraj navedenih vloženih Pobud za razveljavitev volitev pride do neustavne podelitve poslanskih mandatov in s tem neustavnega zasedanja Državnega zbora Republike Slovenije". Sklicujejo se na pobudi, ki jih Ustavno sodišče obravnava pod opravilnimi številkami U-I-386/18 in U-I-388/18. Predlagajo začasno zadržanje Ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 15. 6. 2018 (v nadaljevanju Ukaz) in Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (v nadaljevanju Zapisnik) ter predlog "utemeljujejo na osnovi 82. člena Ustave in 7. člena Zakona o poslancih".
 
 
B.
 
 
2. Vlagatelji so na Ustavno sodišče vložili šest vlog z enako vsebino. Iz vloge, ki jo je Ustavno sodišče prejelo 18. 6. 2018 (št. U-I-409/18), izhaja, da jo vlaga pet različnih subjektov, med njimi politične stranke (Sloga, Davkoplačevalci se ne damo več!, Stranka enakopravnih dežel in Naprej Slovenija), kandidat (Janko Veber) in volivec (Rastko Plohl). Glede na to, da so vse druge vloge popolne (št. U-I-412/18, št. U-I-413/18, št. U-I-414/18, št. U-I-417/18, št. U-I-419/18), se Ustavno sodišče ni ukvarjalo s tem, ali so v vlogi št. U-I-409/18 politične stranke Sloga, Stranka enakopravnih dežel in Naprej Slovenija zastopane po svojih zakonitih zastopnikih in ali Janko Veber in Jožef Jarh, ki sta podpisana v njihovem imenu, imata ustrezno pooblastilo za zastopanje, ter ni pozivalo Rastka Plohla, naj vlogo podpiše. Ustavno sodišče vlagateljev ni pozivalo k izkazovanju pravilnega zastopanja oziroma k odpravi pomanjkljivosti, ki jih mora vsebovati vloga, ker so jo nekateri vlagatelji ustrezno podpisali in ker so vse vloge po vsebini enake. Zato je tudi odločitev Ustavnega sodišča lahko le enaka za vse vlagatelje.
 
3. Vlagatelji so vse vloge naslovili "Pobuda: pritožba za začasno zadržanje ukaza o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije, dne 22. junija 2018." Utemeljitev vlog je tako nejasna, da je težko ugotoviti, kateri postopek so predlagatelji skušali začeti glede na pristojnosti Ustavnega sodišča iz 160. člena Ustave. Ker so vlagatelji vloge primarno naslovili kot pobude in glede na njihov predlog, kako naj Ustavno sodišče odloči o izpodbijanih aktih, je Ustavno sodišče štelo, da so vlagatelji s pobudo želeli sprožiti postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih aktov.
 
4. V postopku presoje ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov je Ustavno sodišče pristojno le za odločanje o ustavnosti zakonov oziroma zakonitosti podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil (prva do peta alineja 160. člena Ustave in prva do peta alineja 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Glede aktov, ki niso zakoni, je pristojnost Ustavnega sodišča za presojo njihove ustavnosti oziroma zakonitosti podana le, če gre za predpise v materialnem pomenu. To so pa lahko le tisti akti, ki imajo neposredne zunanje (eksterne) pravne učinke.[1]
 
5. Izpodbijani Ukaz ni predpis. Gre za materialno dejanje Predsednika republike, s katerim ta izvrši pristojnost, določeno v tretjem odstavku 81. člena Ustave.[2] Ukaz je poziv novoizvoljenim poslancem, naj se sestanejo in konstituirajo nov Državni zbor.[3] Ukaz torej ni akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati s pobudo.
 
6. Enako velja za Zapisnik, s katerim Državna volilna komisija na podlagi drugega odstavka 94. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 – v nadaljevanju ZVDZ) ugotovi izid volitev na državni ravni. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da akt, s katerim se ugotovi izid volitev v Državni zbor, ni predpis, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati s pobudo.[4]
 
7. Ker Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov ni pristojno za presojo obeh izpodbijanih aktov, je pobudo v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUstS zavrglo.
 
8. Če so pobudniki morebiti imeli v mislih vložiti pritožbe po tretjem odstavku 82. člena Ustave, je treba vse vloge prav tako zavreči, ker za njihovo obravnavo niso izpolnjeni procesni pogoji. V skladu s tretjim odstavkom 82. člena Ustave in 69. členom ZUstS je namreč Ustavno sodišče v postopku potrjevanja poslanskih mandatov pristojno odločati o pritožbi zoper odločitev Državnega zbora, ne pa neposredno zoper ugotovitve pristojne volilne komisije o izidih volitev. Zoper Zapisnik je torej treba najprej izčrpati pravno sredstvo po 109. členu ZVDZ.
 
9. Glede na to, da se pobudniki v vlogah sklicujejo tudi na pobude v zadevah št. U-I-386/18 in št. U-I-388/18, Ustavno sodišče pojasnjuje, da bo o njih odločalo posebej.
 
 
C.
 
10. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat in dr. Marijan Pavčnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
[1] Prim. sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-378/96 z dne 16. 1. 1997 (OdlUS VI, 5), št. U-I-110/95 z dne 26. 11. 1998 (OdlUS VII, 210) in št. U-I-95/01 z dne 21. 6. 2001 (OdlUS X, 127) ter odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-40/96 z dne 3. 4. 1997 (Uradni list RS, št. 24/97, in OdlUS VI, 46, 3. točka obrazložitve) in št. U-I-87/96 z dne 16. 7. 1998 (Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 145, 3. točka obrazložitve).
[2] Ta določba Ustave določa, da mora predsednik republike sklicati prvo sejo Državnega zbora najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi.
[3] Prim. s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-328/01 z dne 16. 10. 2001 (4. točka obrazložitve), v katerem je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da tudi ukaz Predsednika republike o razglasitvi zakona ni pravni akt, ampak materialno dejanje, pravno dejstvo, na katero Ustava veže določene pravne posledice, tj. uveljavitev (pravno učinkovanje) zakona.
[4] Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-285/00 z dne 1. 2. 2001, OdlUS X, 17, 2. točka obrazložitve.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Politična stranka SLOGA, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
18. 6. 2018
Datum odločitve:
24. 7. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31528

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser