Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14985 odločitev)

Opravilna št.:
Mp-5/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Mp.5.18
Akt:
Pritožba zoper dopis Državne volilne komisije št. 041-36/2018-2 z dne 13. 7. 2018 in zoper sklep Volilne komisije 4. volilne enote št. 041-10/2018-8 z dne 18. 7. 2018
Izrek:
Pritožba zoper dopis Državne volilne komisije št. 041-36/2018-2 z dne 13. 7. 2018 in zoper sklep Volilne komisije 4. volilne enote št. 041-10/2018-8 z dne 18. 7. 2018 se zavrže.
Evidenčni stavek:
V postopku potrditve poslanskih mandatov mora biti pritožba pred Ustavnim sodiščem uperjena zoper odločitev Državnega zbora. Kandidat, ki uveljavlja volilne nepravilnosti, se mora zato s pritožbo vselej najprej obrniti na Državni zbor, saj pred izčrpanjem tega pravnega sredstva niso izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo njegove pritožbe pred Ustavnim sodiščem.
Geslo:
1.5.51.3.13 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Zavrženje pritožbe zoper odločitev o potrditvi poslanskega mandata.
Pravna podlaga:
Člen 82.3, Ustava [URS]
Člen 25.3, 49.1 in 69.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Mp-5/18-11
20. 9. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Inga Falka Pascha Wallersberga, Ljubljana, na seji 20. septembra 2018
 

sklenilo:

 
Pritožba zoper dopis Državne volilne komisije št. 041-36/2018-2 z dne 13. 7. 2018 in zoper sklep Volilne komisije 4. volilne enote št. 041-10/2018-8 z dne 18. 7. 2018 se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnik je vložil vlogo, ki jo je naslovil "Ustavna pritožba zoper dopis – odredbo Državne volilne komisije št. 041-36/2018-2 z dne 13. 7. 2018 in sklep volilne komisije 4. volilne enote št. 041-10/2018-8 z dne 18. 7. 2018". Pojasnjuje, da je bil kandidat na državnozborskih volitvah 3. 6. 2018 v 3. volilni enoti, na listi "Kangler & Primc Združena desnica – Glas za otroke in družine, Nova ljudska stranka Slovenije". Državni volilni komisiji (v nadaljevanju DVK) očita, da njegove zahteve za razveljavitev izidov državnozborskih volitev sploh ni obravnavala, temveč je vlogo samovoljno opredelila kot ugovor zaradi nepravilnosti na konkretnem volišču, ki ga je samovoljno določila na območju volilne enote Ljubljana Bežigrad, čeprav je sam navedel volišče v Domžalah. Dodaja, da tudi sicer z volilno enoto Ljubljana Bežigrad ni imel nobenega stika, saj je sam kandidiral in glasoval v 3. volilni enoti. Zatrjuje, da je pri volitvah prišlo do hudih kršitev. Te naj bi bile storjene s prenašanjem oddanih glasovnic v nezapečatenih skrinjicah (plastičnih čebrih), kar dokazuje s prispevkom, objavljenim na internetu, ter v njem navedenimi fotografijami in zapisom opazovalca volitev. Pritožnik meni, da je treba volitve, pri katerih so odprte možnosti, da se lahko z volilnim gradivom prosto manipulira, razveljaviti. Predlaga razveljavitev volilnih izidov, razrešitev na njih izvoljenega Državnega zbora ter nujni sklic Državnega zbora, izvoljenega na prejšnjih volitvah, da odloči o morebitnem odpoklicu DVK in izvolitvi DVK v novi sestavi, ki mora čimprej sprejeti sklep o dnevu ponovljenih volitev v Državni zbor.  
 
2. Pritožnik je vlogo naslovil kot ustavno pritožbo. Glede na vsebino vloge, s katero uveljavlja nepravilnosti pri izvedbi volitev, pa je očiten njegov namen, da vlaga pritožbo po tretjem odstavku 82. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato štelo, da je pritožnik vložil pritožbo v postopku potrditve poslanskih mandatov.
 
3. Tretji odstavek 82. člena Ustave določa, da Državni zbor potrdi poslanske mandate in da je proti odločitvi Državnega zbora v skladu z zakonom mogoča pritožba na Ustavno sodišče. Podrobneje to pritožbo ureja 69. člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), kolikor nima posebnih določb, pa je treba glede na prvi odstavek 49. člena ZUstS smiselno uporabljati še določbe IV. poglavja tega zakona.
 
4. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-100/13, Up-307/12 z dne 10. 4. 2014 že pojasnilo, da navedeni tretji odstavek 82. člena Ustave pomeni, da je po volji ustavodajalca v postopku potrjevanja poslanskih mandatov Ustavno sodišče prva in edina sodna instanca, ki preverja pravilnost izvedbe glasovanja na volišču in dela volilnega odbora. Pri tem iz Ustave izhaja, da mora obstajati poprejšnje pravno sredstvo, s katerim je mogoče uveljavljati volilne nepravilnosti pri Državnem zboru, saj mora biti pritožba pred Ustavnim sodiščem uperjena zoper odločitev Državnega zbora.[1]  V skladu s 109. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 – v nadaljevanju ZVDZ) ima zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov pravico do pritožbe na Državni zbor. Kandidat ali predstavnik liste kandidatov, katerega pritožbo zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, je Državni zbor v postopku potrditve poslanskih mandatov zavrnil, lahko vloži pritožbo na Ustavno sodišče (prvi odstavek 69. člena ZUstS). To pomeni, da se mora vsak kandidat, ki uveljavlja volilne nepravilnosti, s pritožbo vselej najprej obrniti na Državni zbor.[2]
 
5. Pritožnik bi moral glede na navedeno najprej izčrpati pravno sredstvo po 109. členu ZVDZ. Ker tega ni storil, niso izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo njegove pritožbe, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
6. Glede na vsebino petih dopolnitev pritožbe Ustavno sodišče pritožniku pojasnjuje, da z vlogama, poslanima Državnemu zboru po vložitvi pritožbe na Ustavno sodišče,[3] izčrpanja pravnih sredstev ne more izkazati. Ustavno sodišče zato pri odločanju o pritožbi tudi ni obravnavalo pritožnikovega očitka, da Državni zbor na ti dve vlogi ni odgovoril.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 69. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena v zvezi s tretjim odstavkom 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
 
[1] J. Sovdat, Volilni spor, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 258.
[2] Prav tam, str. 261.
[3] Dopis pritožnika Državnemu zboru z dne 10. 8. 2018 in pritožnikova "zahteva za razveljavitev izidov državno-zborskih volitev z dne 3. 6. 2018 in za razveljavitev sklepa o potrditvi mandata po izidih omenjenih volitev izvoljenih poslanki in poslancev" z dne 14. 8. 2018.
Vrsta zadeve:
poslanski mandati, mandati članov državnega sveta
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Ingo Falk Pasch Wallersberg, Ljubljana
Datum vloge:
20. 8. 2018
Datum odločitve:
20. 9. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31562

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser