Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-178/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.178.16
Akt:
Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16) se zavrne.
 
Pobudnica sama nosi svoje stroške postopka s pobudo.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 34.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-178/16-6
26. 9. 2018
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Irene Antonije Škulj Živec, Zvezna republika Nemčija, ki jo zastopata dr. Jorg Sladič in mag. Pavla Sladič – Zemljak, odvetnika v Ljubljani, na seji 26. septembra 2018
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16) se zavrne.
 
2. Pobudnica sama nosi svoje stroške postopka s pobudo.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedeni Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da je lastnica kmetijskega zemljišča na območju krajinskega parka, in Odloku očita, da neposredno posega v njen pravni položaj. Izpodbija 10., 12., 13., 25., 27., 35., 39., 40. in 42. točko drugega odstavka 10. člena Odloka, ki urejajo posamezne prepovedi ravnanja na območju krajinskega parka. Trdi, da ji izpodbijana ureditev onemogoča melioracijo kmetijskega zemljišča, uporabo zemljišča kot njive, uporabo pesticidov, postavitev naprav za slikovno oglaševanje, dostop do parcele s kolesom, kurjenje pokošene trave, spremstvo psa brez povodca in ureditev lastnega vrta. Te omejitve po pobudničinem mnenju bistveno spreminjajo način uživanja lastnine, zmanjšujejo vrednost nepremičnine in prizadenejo ozek krog lastnikov ter – glede na socialno umeščenost pobudničine parcele sredi naselja, kjer se neprestano giba večja količina študentov – predstavljajo nesorazmeren poseg v lastninsko pravico iz 33. člena Ustave. Odlok je po pobudničinem mnenju tudi v neskladju z 69. členom Ustave, ki dopušča omejitev lastninske pravice samo proti plačilu odškodnine. Pobudnica v zvezi s tem zatrjuje obstoj protiustavne pravne praznine, ker Odlok ne določa, kdo je zavezanec za plačilo nadomestila iz 51. in 89. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18 – ZON). Podredno uveljavlja, da bi morala biti zaradi omejitev iz 10. člena Odloka lastnikom nepremičnin tudi v primeru, da ne gre za poseg, ki bi pomenil razlastitev ali omejitev lastninske pravice iz 69. člena Ustave, zaradi načela sorazmernosti zagotovljena ustrezna denarna odmena za takšen poseg. Pri tem se sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-133/13, U-I-134/13 z dne 11. 2. 2016 (Uradni list RS, št. 18/16). Predlaga tudi povrnitev stroškov postopka pred Ustavnim sodiščem.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj. Ne da bi se opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za njeno obravnavo, je zato Ustavno sodišče pobudo zavrnilo (1. točka izreka).
 
3. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Irena Antonija Škulj Živec, Zvezna republika Nemčija
Datum vloge:
11. 10. 2016
Datum odločitve:
26. 9. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US31610

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser