Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14869 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-149/17, Up-854/17, Up-861/17, U-I-150/17, Up-871/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.149.17
Akt:
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 1. tč. 2. odst. in 9. odst. 112. čl.

Ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 381/2017 z dne 6. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2164/2012 z dne 9. 6. 2017, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 382/2017 z dne 11. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6141/2014 z dne 9. 6. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. 426/2017 z dne 25. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. St 853/2009 z dne 7. 6. 2017
Izrek:
Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke drugega odstavka in devetega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavržejo.
 
Ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 381/2017 z dne 6. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2164/2012 z dne 9. 6. 2017, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 382/2017 z dne 11. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6141/2014 z dne 9. 6. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. 426/2017 z dne 25. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. St 853/2009 z dne 7. 6. 2017 se zavržejo.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
 
Če morebitna ugoditev ustavni pritožbi ne bi mogla izboljšati pritožnikovega pravnega položaja, jo Ustavno sodišče zavrže. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Polno besedilo:
U-I-149/17-6, Up-854/17-7, Up-861/17-8, U-I-150/17-7, Up-871/17-7,
U-I-154/17-7
21. 9. 2018     
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobud in ustavnih pritožb Branka Đorđevića, Petrovče, ki ga zastopa Igor Vinčec, odvetnik v Lendavi, na seji 21. septembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke drugega odstavka in devetega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 uradno prečiščeno besedilo, 10/15 popr. in 27/16) se zavržejo.
 
2. Ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 381/2017 z dne 6. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2164/2012 z dne 9. 6. 2017, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 382/2017 z dne 11. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6141/2014 z dne 9. 6. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. 426/2017 z dne 25. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. St 853/2009 z dne 7. 6. 2017 se zavržejo.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija s tremi pobudami v izreku tega sklepa navedeni določbi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Zatrjuje, da sta v neskladju s 14., 22., 27. in 49. členom Ustave. Svoj pravni interes utemeljuje z vloženimi ustavnimi pritožbami.
 
2. Z ustavnimi pritožbami pritožnik izpodbija tri odločitve sodišč, s katerimi je bil v treh stečajnih postopkih razrešen kot upravitelj v stečajnem postopku, na njegovo mesto pa so bili imenovani drugi upravitelji. Minister za pravosodje je namreč z odločbo z dne 30. 5. 2017 začasno ustavil imenovanje pritožnika za upravitelja v novih zadevah v postopkih zaradi insolventnosti. Pritožnik izpodbijanim sodnim odločbam očita kršitev 14., 22., 27. in 49. člena Ustave, saj temeljijo na protiustavnih določbah ZFPPIPP.
 
3. Ustavno sodišče je ustavne pritožbe zavrglo, ker pritožnik zanje nima pravnega interesa, saj morebitne ugoditve ustavnim pritožbam ne bi mogle izboljšati njegovega pravnega položaja (2. točka izreka). 
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani določbi ZFPPIPP ne učinkujeta neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82), podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamičen akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov. Pobudnik je svoj pravni interes utemeljeval z vloženimi ustavnimi pritožbami, ki jih je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnika ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZFPPIPP. Zato je Ustavno sodišče njegove pobude zavrglo (1. točka izreka). 
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Branko Đorđevič, Petrovče
Datum vloge:
18. 9. 2017
Datum odločitve:
21. 9. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31613

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser