Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-446/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.446.18
Akt:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 3. odst. 73. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 73. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Sodišče mora v zahtevi za oceno ustavnosti po 156. členu Ustave utemeljiti, da v konkretnem postopku ne more sprejeti ustavnoskladne odločitve brez odločitve Ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona. 
 
Sodišče ni izkazalo, da ne more v konkretnem postopku zavarovati človekovih pravic tretje osebe, ki naj bi jih kršila izpodbijana ureditev, z uporabo drugega dela iste zakonske določbe, ki ni izpodbijan.
Geslo:
1.2.51.4.1 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Konkretna presoja norm - Sodišče.
1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 25.1 , Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-446/18-13
24. 10. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Mariboru, na seji 24. oktobra 2018
 

sklenilo:

 
Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 73. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
1. Višje sodišče v Mariboru vlaga zahtevo za oceno ustavnosti tretjega odstavka 73. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), kolikor določa, da mora tretja oseba položiti varščino, tudi za tretje osebe, ki so izkazale pravico, ki preprečuje izvršbo, na način iz prvega odstavka 73. člena ZIZ. Pojasnjuje, da mora odločiti o pritožbi upnice zoper sklep Okrajnega sodišča, da (1) se izvršba na solastninski delež do 1/2 sporne nepremičnine odloži do pravnomočnega zaključka pravdnega postopka s tožbo tretje osebe na ugotovitev, da izvršba na ta delež ni dopustna, in da (2) se predlog upnice za položitev varščine zavrne. Predlagatelj navaja, da je preliminarno sprejel delovno stališče, da je izpolnjen zakonski pogoj iz prvega odstavka 73. člena ZIZ za odlog izvršbe, zato naj bi moral pri presoji utemeljenosti upničine pritožbe uporabiti tretji odstavek 73. člena ZIZ, ki pogojuje odlog izvršbe s položitvijo varščine. Ta dodatni pogoj za odlog izvršbe pa naj bi v položaju, ko tretja oseba izkaže obstoj pravice, ki preprečuje izvršbo, na kvalificiran način iz prvega odstavka 73. člena ZIZ, prekomerno posegal v človekovo pravico tretje osebe do učinkovitega sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je zahtevo za oceno ustavnosti vročilo Državnemu zboru, ki nanjo ni odgovoril. Mnenje o zahtevi je dala Vlada. Mnenja Ustavno sodišče ni vročilo predlagatelju, saj se je Vlada v njem vsebinsko opredelila do skladnosti izpodbijane ureditve z Ustavo. Vsebinske ocene izpodbijane ureditve pa Ustavno sodišče v tem sklepu ni opravilo.
 
3. Ustavno sodišče je pridobilo in vpogledalo v izvršilni spis št. 0272 I 203/2017 Okrajnega sodišča v Lendavi.
 
 
B.
 
4. Predlagatelj z zahtevo za oceno ustavnosti izpodbija tretji odstavek 73. člena ZIZ. Ta določba se v celoti glasi: "Sodišče na upnikov predlog postavi za odlog izvršbe pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, položi varščino, razen, če bi s tem bilo ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih članov." Izpodbija jo le v delu, v katerem se nanaša na tretje osebe, ki pravico, ki preprečuje izvršbo, izkažejo na kvalificiran način, kot to določa prvi odstavek 73. člena ZIZ.[1] Predlagatelj ne izpodbija dela tretjega odstavka 73. člena ZIZ, ki vsebuje izjemo od varščine zaradi ogroženosti preživljanja.
 
5. Predlagatelj je s pravnomočnim sklepom št. I Ip 449/2018 z dne 1. 8. 2018 do odločitve Ustavnega sodišča o zahtevi za oceno ustavnosti prekinil postopek odločanja o pritožbi upnice zoper sklep Okrajnega sodišča v Lendavi št. I 203/2017 z dne 18. 5. 2018, da  se predlogu tretje osebe[2] za odlog izvršbe ugodi, in da se predlog upnice za položitev varščine zavrne. Okrajno sodišče je zavrnitev predloga za položitev varščine oprlo na izjemo od dolžnosti položiti varščino, ki jo dopušča neizpodbijani del tretjega odstavka 73. člena ZIZ. V sklepu je Okrajno sodišče – upoštevaje navedbe tretje osebe o premoženjskih in socialnih razmerah – ugotovilo, da položitev varščine ne pride v poštev, ker bi bilo s tem ogroženo preživljanje tretje osebe in njene družine. V pritožbi zoper navedeni sklep z dne 30. 5. 2018 je upnica med drugim zatrjevala kršitev pravice do izjave, pa tudi nepopolno in zmotno ugotovitev dejanskega stanja glede finančnega položaja tretje osebe. Tretja oseba je 26. 6. 2018 na pritožbo odgovorila in poudarila, da je pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da bi bilo s položitvijo varščine ogroženo njeno preživljanje in preživljanje njene družine. Dejanska in pravna vprašanja v zvezi z ogroženostjo preživljanja so očitno sporna še v pritožbenem postopku.
 
6. V skladu s 156. členom Ustave in prvim odstavkom 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sodišče prekine postopek in z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti zakona ali dela zakona, ki bi ga pri odločanju moralo uporabiti, če meni, da je protiustaven. Sodišče kot predlagatelj mora v zahtevi jasno in določno utemeljiti, da mora v zadevi, v kateri sodi, uporabiti domnevno protiustavno zakonsko ureditev na način, ki mu preprečuje ustavnoskladno odločitev. Ustavnosodna presoja zakona mora biti torej potrebna za zagotovitev ustavnoskladne odločitve v konkretnem sodnem postopku.[3]
 
7. Okrajno sodišče v Lendavi je naložitev varščine tretji osebi zavrnilo, ker je uporabilo izjemo od dolžnosti položiti varščino iz tistega dela tretjega odstavka 73. člena ZIZ, ki ga predlagatelj ne izpodbija. Predlagatelj niti v sklepu o prekinitvi pritožbenega postopka niti v zahtevi za oceno ustavnosti ni utemeljil, zakaj odločitve o pritožbi ne more opreti na to izjemo. Zato upoštevnosti odločitve Ustavnega sodišča o domnevni protiustavnosti izpodbijanega dela tretjega odstavka 73. člena ZIZ za ustavnoskladno odločitev v sodnem postopku ni izkazal.
 
8. Glede na navedeno procesna predpostavka iz prvega odstavka 23. člena ZUstS za odločanje o ustavnosti izpodbijane določbe ni izpolnjena. Zato je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
 
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS in druge alineje drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Accetto.
 
 
                                                                                    dr. Jadranka Sovdat
                                                                                    Predsednica
 
 

[1] Prvi odstavek 73. člena ZIZ se glasi: "Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na določen predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče izvršbo glede tega predmeta, če tretji obstoj svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe izkaže s pravnomočno sodno odločbo ali kakšno drugo javno listino, z zasebno listino, ki ima naravo javne listine, ali če obstoj svoje pravice opira na dejstva, ki so splošno znana".
[2] Iz izvršilnega spisa sicer izhaja, da sodišče tretji osebi sočasno priznava tudi status (torej procesna upravičenja) hipotekarne dolžnice. Razlogov za to na tem mestu ni treba povzemati.
[3] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. U-I-238/12 z dne 23. 1. 2014 (Uradni list RS, št. 10/14), št. U-I-52/15 z dne 28. 9. 2016 in št. U-I-91/14, U-I-92/14, U-I-93/14, U-I-145/14 z dne 16. 10. 2014.  
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Višje sodišče v Mariboru
Datum vloge:
3. 8. 2018
Datum odločitve:
24. 10. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31624

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser