Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-179/16, Up-827/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.179.16
Akt:
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16) (ZDR-1), 2. odst. 200. čl.
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 48/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 998/2015 z dne 5. 11. 2015 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 668/2015 z dne 26. 8. 2015
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 200. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16) se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 48/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 998/2015 z dne 5. 11. 2015 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 668/2015 z dne 26. 8. 2015 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-179/16-9
Up-827/16-10
30. 10. 2018
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Bademe Džajić, Ljubljana, ki jo zastopa Aleksander Pevec, odvetnik v Ljubljani, na seji 30. oktobra 2018
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 200. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16) se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 48/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 998/2015 z dne 5. 11. 2015 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 668/2015 z dne 26. 8. 2015 se ne sprejme.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedeno določbo Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). Zatrjuje neskladje z 2., 14., 22., 23. in 66. členom Ustave. Svoj pravni interes utemeljuje z vloženo ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo njeno revizijo zoper odločitev sodišč o zavrženju njene tožbe kot prepozne (na podlagi tretjega odstavka 200. člena ZDR-1).
 
2. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (2. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pritožnica hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 200. člena ZDR-1. Vendar pa Vrhovno sodišče v izpodbijanem sklepu te določbe ni uporabilo, zato morebitna ugoditev pobudi pravnega položaja pobudnice ne bi mogla izboljšati. Ker pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti navedene določbe, je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Badema Džajić, Ljubljana
Datum vloge:
10. 10. 2016
Datum odločitve:
30. 10. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31670

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser