Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
Up-646/16, U-I-133/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.646.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 90/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 430/2015 z dne 28. 1. 2016 in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 1087/2014 z dne 21. 5. 2015

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS-1), 2. in 3. odst. 82. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 90/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 430/2015 z dne 28. 1. 2016 in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 1087/2014 z dne 21. 5. 2015 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 82. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo.
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 55.a.2.1, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-133/16-5
Up-646/16-7
12. 11. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Tjaše Lavtižar, Radovljica, na seji 12. novembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 90/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 430/2015 z dne 28. 1. 2016 in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 1087/2014 z dne 21. 5. 2015 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 82. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper odločitev sodišč o zavrženju njene tožbe zaradi molka organa, s katero je zahtevala, da se ji prizna štipendija za študijsko leto 2012/2013 in da ji je tožena stranka iz tega naslova dolžna plačati znesek v višini 1.983,13 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje kršitev pravic iz 2., 22., 23., 25., 50., 87., 125., 156., 158. in 160. člena Ustave.
 
2. Pritožnica hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 82. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju ZDSS-1). Zatrjuje neskladje izpodbijanih določb z 2., 14., 23., 50., 153. in 158. členom Ustave.
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani določbi ZDSS-1 ne učinkujeta neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pobudnica je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb utemeljevala z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnice ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Tjaša Lavtižar, Radovljica
Datum vloge:
4. 8. 2016
Datum odločitve:
12. 11. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31681

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser