Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-30/18, Up-128/18, U-I-322/18, Up-671/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.30.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 19. 6. 2017

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 412/2018 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 22. 12. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 25. 7. 2017

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 2. odst. 5. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 19. 6. 2017 se ustavi.
 
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 412/2018 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 22. 12. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 25. 7. 2017 se ustavi.
 
Postopka za preizkus pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se ustavita.
 
Pritožnik oziroma pobudnik sam nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pritožnik ustavno pritožbo umakne.
 
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik umakne pobudo.
Geslo:
1.5.51.2.7 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Umik ustavne pritožbe.
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.4.1, 34.1, 49.1, 55.b.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Polno besedilo:
U-I-30/18-9, Up-128/18-12
U-I-322/18-9, Up-671/18-12
5. 12. 2018
 

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavnih pritožb in pobud Perana Boškovića, Ljubljana, ki ga zastopa Iztok Ščernjavič, odvetnik iz Ljubljane, na seji 5. decembra 2018

 

sklenilo:

 
1. Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 19. 6. 2017 se ustavi.
 
2. Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 412/2018 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 22. 12. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 25. 7. 2017 se ustavi.
 
3. Postopka za preizkus pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se ustavita.
 
4. Pritožnik oziroma pobudnik sam nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnik z ustavno pritožbo št. Up-128/18 izpodbija sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bilo v pravdnem postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (v nadaljevanju ZOPNI) odrejeno začasno zavarovanje premoženja nezakonitega izvora, sklep istega sodišča, ki je delno ugodilo ugovoru pritožnika tako, da je predlog za odreditev začasnega zavarovanja v delu, ki se nanaša na odredbo banki SKB, zavrnilo v delu, ki presega znesek 1.535,75 EUR, v preostalem pa ugovor zavrnilo, ter sklep Višjega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo pritožnikovo pritožbo. Zatrjuje kršitev 2. in 14. člena Ustave ter pravic iz 22. in 33. člena Ustave.
 
2. Z ustavno pritožbo št. Up-671/18 pritožnik izpodbija sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče odredilo začasno zavarovanje po ZOPNI zoper drugo pritožnikovo premoženje, sklep Okrožnega sodišča o zavrnitvi pritožnikovega ugovora ter sklep Višjega sodišča o zavrnitvi njegove pritožbe. Zatrjuje kršitev pravic iz 22., 25. in 33. člena ter prvega odstavka 23. člena Ustave ter kršitev 2. in 14. člena Ustave.
 
3. Pritožnik hkrati z ustavnima pritožbama vlaga tudi pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena ZOPNI.
 
4. Pritožnik je po pozivu Ustavnega sodišča, naj izkaže, da še ima pravni interes, z vlogo z dne 27. 10. 2018 sporočil, da umika ustavni pritožbi in pobudi. Zato je Ustavno sodišče postopke za preizkus ustavne pritožbe (1. in 2. točka izreka) ter pobud (3. točka izreka) ustavilo.
 
5. Pritožnik oziroma pobudnik zahteva povrnitev stroškov postopka pred Ustavnim sodiščem. Po prvem odstavku 34. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni bilo razloga za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče o predlogu za povrnitev stroškov odločilo, kot izhaja iz 4. točke izreka tega sklepa.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 55.b člena, prve alineje četrtega odstavka 25. člena, prvega odstavka 34. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Peran Bošković, Ljubljana
Datum vloge:
6. 2. 2018
Datum odločitve:
5. 12. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
ustavitev
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31699

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser