Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
Up-771/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.771.16
Akt:
Ustavna pritožba Franca Toplaka in Dejana Šamperla zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2015 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 445/2015 z dne 4. 12. 2015

Ustavna pritožba Franca Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. RoP 1/2016 z dne 12. 1. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba Franca Toplaka in Dejana Šamperla zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2015 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 445/2015 z dne 4. 12. 2015 se ne sprejme.
 
Ustavna pritožba Franca Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. RoP 1/2016 z dne 12. 1. 2016 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
 
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.5, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Številka:    Up-771/16-14
Datum:      5. 12. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Franca Toplaka, Maribor, in Dejana Šamperla, Cerkvenjak, na seji 5. decembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba Franca Toplaka in Dejana Šamperla zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2015 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 445/2015 z dne 4. 12. 2015 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba Franca Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. RoP 1/2016 z dne 12. 1. 2016 se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
1. Pritožnika Franc Toplak in Dejan Šamperl z ustavno pritožbo izpodbijata sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2015 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. II U 445/2015 z dne 4. 12. 2015. Izpodbijata odločitev Vrhovnega sodišča o zavrženju njune pritožbe in nasprotujeta stališču, da subsidiarni upravni spor iz 4. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1) ni namenjen varstvu volilne pravice, ker naj bi bilo učinkovito sodno varstvo zagotovljeno s posebno ureditvijo v 51. členu in naslednjih členih Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZRLI). Vrhovnemu sodišču očitata kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva (25. člen Ustave in 13. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), kršitev pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave) in arbitraren odstop od sodne prakse (22. člen Ustave).
 
2. Pritožnik Franc Toplak vlaga ustavno pritožbo tudi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. RoP 1/2016 z dne 12. 1. 2016. Navaja, da mu je bila s počasnim odločanjem Upravnega sodišča o zahtevi za izdajo začasne odredbe kršena pravica do sojenja v razumnem roku (6. člen EKČP).
 
3. Pritožnik Franc Toplak hkrati vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZUS-1, Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZVPSBNO), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 – v nadaljevanju ZVDZ), ZRLI in Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – v nadaljevanju ZLV). Očita jim neskladje s 6. in 13. členom EKČP in 3. členom Prvega protokola k EKČP, ker naj ne bi vsebovali določb, po katerih bi se spori o pravici glasovanja na referendumu reševali tako hitro, da bi bili končani pred dnem glasovanja. Zgolj ZUS-1 očita neskladje s 6. členom EKČP, ker naj ne bi vseboval določb, po katerih bi moralo sodišče hitro odločati o vsebini začasnih odredb. ZUS-1 in ZVPSBNO očita neskladje s 6. členom EKČP, ker naj ne bi vsebovala določb o pravnih sredstvih, če Upravno sodišče o predlagani začasni odredbi ne odloči. Zato vsi izpodbijani zakoni, po mnenju pobudnika, vsebujejo protiustavno pravno praznino.
 
4. Pobudnik Franc Toplak je skupaj z Dejanom Šamperlom, Sebastjanom Kamenikom, Iztokom Mrakom in Društvom za pravice invalidov z vlogo z dne 28. 9. 2018 pobudo razširil tudi na oceno ustavnosti 79. in 79.a člena ZVDZ in ZLV, ker naj zakonodajalec ne bi ustrezno uresničil odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 z dne 10. 4. 2014 (Uradni list RS, št. 35/14, in OdlUS XX, 24), ter na oceno ustavnosti ZVDZ, ki naj bi vseboval protiustavno pravno praznino, ker naj ne bi določal obvezne objave sklepov okrajnih volilnih komisij glede določitve volišč.
 
 
B.
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe Franca Toplaka in Dejana Šamperla ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (1. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je pritožbo Franca Toplaka zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).[1]
 
7. O pobudi (zadeva št. U-I-168/16) bo Ustavno sodišče odločalo posebej.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
          
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
                                                                                                                                                                      
 
 

[1] Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-49/17 z dne 7. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 51/17).
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Franc Toplak, Maribor in drugi
Datum vloge:
14. 9. 2016
Datum odločitve:
5. 12. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31700

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser