Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
Up-851/14, U-I-224/14
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.851.14
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Ks 21717/14 z dne 11. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 22. 7. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI)
Izrek:
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Ks 21717/14 z dne 11. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 22. 7. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014 se ustavi.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se zavrže.
 
Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pritožnik ustavno pritožbo umakne.
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
Geslo:
1.5.51.2.7 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Umik ustavne pritožbe.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 49.1, 55.b.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-851/14-20
U-I-224/14-12
30. 11. 2018
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Marije Lovšin, Ribnica, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, d. o. o., Ljubljana, na seji 30. novembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Ks 21717/14 z dne 11. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 22. 7. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014 se ustavi.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se zavrže.
 
3. Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija sklep preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Kopru, s katerim je bilo odrejeno začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora, sklep preiskovalne sodnice, ki je zavrnilo pritožničin ugovor, ter sklep izvenobravnavnega senata istega sodišča, ki je zavrnilo pritožničino pritožbo. Zatrjuje kršitev pravic iz 22., 23., 25., 28. in 33. člena Ustave ter kršitev 2., 14. in 155. člena Ustave. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (v nadaljevanju ZOPNI).
 
2. Pritožnica je po pozivu Ustavnega sodišča, naj izkaže, da ima še pravni interes, z vlogo z dne 2. 11. 2018 sporočila, da ne more izkazati pravnega interesa in da zato ustavno pritožbo umika. Pobudnica oziroma pritožnica predlaga povračilo stroškov postopka pred Ustavnim sodiščem.
 
3. Ustavno sodišče je postopek za preizkus ustavne pritožbe ustavilo, ker je pritožnica ustavno pritožbo umaknila (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora pobudnik izkazati, da bo morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
5. Pobudničin pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti ZOPNI je temeljil na hkrati vloženi ustavni pritožbi, ki jo je pobudnica umaknila. Glede na to morebitna ugoditev pobudi ne bi mogla vplivati na njen pravni položaj. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 55.b člena, tretjega odstavka 25. člena, prvega odstavka 34. člena ter prvega odstavka 49. člena v zvezi s prvim odstavkom 34. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat in Marko Šorli. Sodnica dr. Špelca Mežnar in sodnik dr. Marijan Pavčnik sta bila pri odločanju o tej zadevi izločena. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Marija Lovšin, Ribnica
Datum vloge:
18. 11. 2014
Datum odločitve:
30. 11. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31701

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser