Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-29/18, Up-127/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.29.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in z dne 19. 6. 2017

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 2. odst. 5. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in z dne 19. 6. 2017 se ustavi.
 
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se ustavi.
 
Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pritožnik ustavno pritožbo umakne.
 
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik umakne pobudo.
Geslo:
1.5.51.2.7 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Umik ustavne pritožbe.
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.4.1, 34.1, 49.1, 55.b.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-29/18-9
Up-127/18-12
5. 12. 2018

 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Gordane Vasić, Ljubljana, ki jo zastopa Iztok Ščernjavič, odvetnik iz Ljubljane, na seji 5. decembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2603/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1227/2017-V z dne 9. 10. 2017 in z dne 19. 6. 2017 se ustavi.
 
2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se ustavi.
 
3. Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija linijo sklepov sodišč o odreditvi začasnega zavarovanja v pravdnem postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora po 28. členu Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (v nadaljevanju ZOPNI). Zatrjuje kršitev 14. člena Ustave in pravice iz 22. člena Ustave. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena ZOPNI.
 
2. Pritožnica je z vlogo z dne 27. 10. 2018 sporočila, da umika ustavno pritožbo in pobudo. Zato je Ustavno sodišče postopka za preizkus ustavne pritožbe (1. točka izreka) in pobude (2. točka izreka) ustavilo.
 
3. Pritožnica oziroma pobudnica zahteva povrnitev stroškov postopka pred Ustavnim sodiščem. Po prvem odstavku 34. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni bilo razloga za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče o predlogu za povrnitev stroškov odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 55.b člena, prve alineje četrtega odstavka 25. člena, prvega odstavka 34. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Gordana Vasić, Ljubljana
Datum vloge:
6. 2. 2018
Datum odločitve:
5. 12. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31702

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser