Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-81/15, Up-393/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.81.15
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 790/2015 z dne 24. 3. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 4. 2. 2015 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI)
Izrek:
Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 790/2015 z dne 24. 3. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 4. 2. 2015 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 se ustavi.
 
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se ustavi.
 
Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pritožnik ustavno pritožbo umakne.
 
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik umakne pobudo.
Geslo:
1.5.51.2.7 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Umik ustavne pritožbe.
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 25.4.1, 34.1, 49.1, 55.b.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-81/15-19
Up-393/15-24
5. 12. 2018
 
 

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Lucije Lovšin, Ljubljana, ki jo zastopa Iztok Ščernjavič, odvetnik iz Ljubljane, na seji 5. decembra 2018

 

sklenilo:

 
1. Postopek za preizkus ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 790/2015 z dne 24. 3. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 4. 2. 2015 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 se ustavi.
 
2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) se ustavi.
 
3. Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija sklep sodišča, izdanega v pravdi zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora, s katerim je bilo podaljšano začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora, ki ga je predhodno odredilo kazensko sodišče, ter hkrati odrejeno začasno zavarovanje na drugem premoženju pritožnice, in sklep sodišča o zavrnitvi pritožničinega ugovora in pritožbe. Zatrjuje kršitev pravic iz 22., 25. in 33. člena Ustave ter kršitev 155. člena Ustave. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI).
 
2. Pritožnica je z odgovorom z dne 26. 10. 2018 na poziv Ustavnega sodišča, naj izkaže pravni interes, sporočila, da umika ustavno pritožbo in pobudo. Zato je Ustavno sodišče postopka za preizkus ustavne pritožbe (1. točka izreka) in pobude (2. točka izreka) ustavilo.
 
3. Pritožnica oziroma pobudnica zahteva povrnitev stroškov postopka pred Ustavnim sodiščem. Po prvem odstavku 34. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni bilo razloga za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče o predlogu za povrnitev stroškov odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 55.b člena, prve alineje četrtega odstavka 25. člena, prvega odstavka 34. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat in Marko Šorli. Sodnica dr. Špelca Mežnar in sodnik dr. Marijan Pavčnik sta bila pri odločanju o tej zadevi izločena. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Lucija Lovšin, Ljubljana
Datum vloge:
5. 6. 2015
Datum odločitve:
5. 12. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31703

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser