Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-140/17, Up-836/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.140.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 186/2017 z dne 21. 6. 2017

Pravila agrarne skupnosti Meščanske korporacije Kamnik
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 186/2017 z dne 21. 6. 2017 se ne sprejme.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
 
V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki po svoji pravni naravi ni predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.9 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Akta, ki ni mednarodna pogodba/zakon/predpis.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-140/17-5
Up-836/17-7
18. 12. 2018
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Zdenke Podbelšek Bračič, Kamnik, na seji 18. decembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 186/2017 z dne 21. 6. 2017 se ne sprejme.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnica je pri Upravni enoti Kamnik (v nadaljevanju upravni organ prve stopnje) vložila zahtevo, da se ji v upravnem postopku vračanja premoženjskih pravic članom Agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik (v nadaljevanju Agrarna skupnost), ki teče pri isti upravni enoti, prizna lastnost stranke in da se ji iz naslova lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 240, vpisane pri k. o. Kamnik, vrnejo premoženjske pravice, ki so bile podržavljene njenim pravnim prednikom. Upravni organ prve stopnje je s sklepom odločil, da se pritožnici ne prizna lastnost stranke v navedenem upravnem postopku, njeno zahtevo za vrnitev premoženjskih pravic pa je zavrgel. Pritožničino pritožbo zoper ta sklep je upravni organ druge stopnje zavrnil, Upravno sodišče pa je zavrnilo tudi pritožničino tožbo zoper odločitvi upravnih organov. Pritožnica je zoper sodbo Upravnega sodišča vložila revizijo. Vrhovno sodišče je na podlagi ugotovitve, da je revizijo vložila pritožnica sama, ob njeni vložitvi pa ni izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit, presodilo, da revizije ni vložila upravičena oseba. Zato je njeno revizijo kot nedovoljeno zavrglo.
 
2. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija sklep Vrhovnega sodišča o zavrženju revizije. Sklicujoč se na več odločitev Ustavnega sodišča[1] in sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Liakopoulou proti Grčiji z dne 24. 5. 2006 zatrjuje, da bi jo moralo revizijsko sodišče pred odločanjem o dopustnosti revizije posebej opozoriti na omejitev postulacijske sposobnosti v postopku z revizijo ter jo pozvati, naj to procesno pomanjkljivost odpravi. Ker naj bi to svojo dolžnost opustilo, pritožnica Vrhovnemu sodišču očita, da ji je z zavrženjem revizije odreklo z Ustavo zagotovljeni pravici do pravnega sredstva in do sodnega varstva ter ji onemogočilo uveljavljanje pričakovane pravice do vrnitve podržavljenih premoženjskih pravic. Zato naj bi ji kršilo pravice iz 14., 22., 23., 25. in 33. člena Ustave ter 6. in 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
3. Pritožnica hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik (v nadaljevanju Pravila). Zatrjuje neskladje s 4. členom Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/2000 in 87/11 – ZPVAS), odločbo Ustavnega sodišča št. Up-527/13, Up-621/13 z dne 10. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 47/15) in Statutom ter volilnim redom nekdanje Meščanske korporacije Kamnik. Pravni interes utemeljuje s sklicevanjem, da je lastnica hiše, na katero so bile pred podržavljenjem vezane posamezne premoženjske pravice, ki so predmet vračanja v postopku, v katerem ji (v zvezi s sklepom revizijskega sodišča, ki ga izpodbija z ustavno pritožbo) ni bil priznan položaj stranke, njena zahteva za vrnitev premoženjskih pravic pa je bila zavržena.
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka). Razloge za tako odločitev je Ustavno sodišče navedlo v odločbi št. Up-1782/08, U-I-166/08 z dne 18. 6. 2009 (Uradni list RS, št. 54/09, in OdlUS XVIII, 27).
 
5. Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave in 21. člena ZUstS med drugim odloča o ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Izpodbijana Pravila so temeljni pravni akt ponovno vzpostavljene Agrarne skupnosti, s katerim so njeni člani uredili medsebojna razmerja in določili pravila delovanja te agrarne skupnosti. Ker tak pravni akt po svoji pravni naravi ni ne predpis ne splošni akt, ki bi bil izdan za izvrševanje javnih pooblastil, Ustavno sodišče za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ni pristojno. Zato je pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
zanjo
 
dr. Etelka Korpič – Horvat
Podpredsednica
 
 
 

[1] Pritožnica se sklicuje na odločbe Ustavnega sodišča št. Up-736/04 z dne 9. 11. 2006 (Uradni list RS, št. 127/06), št. Up-162/05 z dne 7. 2. 2007 (Uradni list RS, št. 18/07, in OdlUS XVI, 41) in št. Up-719/06 z dne 14. 6. 2017 (Uradni list RS, št. 61/07, in OdlUS XVI, 96).
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
drugi akti
posamični akt
Vlagatelj:
Zdenka Podbelšek Bračič, Kamnik
Datum vloge:
8. 9. 2017
Datum odločitve:
18. 12. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31713

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser