Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1036/16, U-I-219/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.1036.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1804/2014 z dne 12. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT 499-10-569/2014 z dne 25. 9. 2014

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 88. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1804/2014 z dne 12. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT 499-10-569/2014 z dne 25. 9. 2014 se ne sprejme.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Očitek o protiustavnosti ureditve mora pobudnik uveljavljati že s pravnimi sredstvi v postopku pred sodišči. Ker pobudnica tega v postopku pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem ni storila, v materialnem smislu ni izčrpala pravnega sredstva. Zato kljub vloženi ustavni pritožbi ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe.
 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1036/16-11
U-I-219/16-6
18. 12. 2018
 
 

 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Marie Ann Prelog, Ljubljana, na seji 18. decembra 2018
 
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1804/2014 z dne 12. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT 499-10-569/2014 z dne 25. 9. 2014 se ne sprejme.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Ministrstvo za finance je zavrnilo pritožničini zahtevi za ugotovitev ničnosti odločbe o odmeri davka na nepremično premoženje večje vrednosti in za odpravo navedene odločbe po nadzorstveni pravici. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo. Vrhovno sodišče je revizijo zavrglo, ker niso bili izpolnjeni pogoji za dovoljenost revizije.
 
2. Z ustavno pritožbo pritožnica izpodbija odločbo Ministrstva za finance in sodbo Upravnega sodišča ter zatrjuje kršitev pravic iz 14., 25. in 33. člena Ustave. Meni, da so bili davčni zavezanci, ki jim je bil odmerjen davek na nepremično premoženje večje vrednosti, brez razumnega in stvarno utemeljenega razloga neenako obravnavani, saj so bili posamezniki, ki so vložili pritožbo, četudi brez utemeljenih razlogov, bistveno ugodneje obravnavani v primerjavi s tistimi, ki so zaupali v pravno državo, spoštovali odločbo o odmeri davka in odmerjeni davek plačali in pritožbe niso vložili. V postopku odločanja o zahtevi za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici naj bi ji bila kršena (oziroma dejansko izvotljena) pravica do pravnega sredstva, saj ni mogla učinkovito braniti svojih pravic. Pritožnica meni, da bi moralo obstajati izredno pravno sredstvo, s katerim bi lahko odpravila nastale posledice. Dokler tako sredstvo ni vzpostavljeno, pa bi to moralo po uradni dolžnosti storiti ministrstvo. Kršena naj bi ji bila tudi pravica do zasebne lastnine, saj je plačala davek, ki naj bi bil odmerjen v nasprotju z Ustavo, zaradi česar naj bi bilo neupravičeno zmanjšano njeno premoženje.
 
3. Pritožnica vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Ta naj v neskladju z 2., 14., 25. in 33. členom Ustave ne bi zagotavljal možnosti, da bi davčni zavezanci zahtevali odpravo odmerne odločbe in nastalih posledic po nadzorstveni pravici zaradi naknadne protiustavnosti pravne podlage, ki je bila podlaga za odmero davka, oziroma naj ne bi omogočal, da bi davčni organ v takem primeru po uradni dolžnosti po nadzorstveni pravici odpravil odmerno odločbo in nastale posledice. Navedena pravna praznina naj bi povzročala neenako obravnavo davčnih zavezancev, ki so bili z vidika obveznosti plačila davka v enakem položaju, saj je v času odmere davka za vse veljala ista pravna podlaga. Vsem je bil davek odmerjen, vrnjen pa naj bi bil le tistim, pri katerih postopek za odmero davka še ni pravnomočno zaključen (in to samo zato, ker so z vlaganjem pritožb oziroma tožb v upravnem sporu neupravičeno zavlačevali postopek in odlagali trenutek nastopa pravnomočnosti).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
5. Izpodbijani 88. člen ZDavP-2 ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Predpostavka za vložitev tako ustavne pritožbe kot pobude v takih primerih je vsebinsko izčrpanje pravnih sredstev. To pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na podlagi katere temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči (tako že v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79). V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno, da pobudnica ni izkazala, da bi očitke o protiustavnosti izpodbijane določbe, na kateri temelji odločitev v njenem primeru, v postopku pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem izčrpala po vsebini. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
zanjo
 
 
 
 
dr. Etelka Korpič – Horvat
Podpredsednica
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Marie Ann Prelog, Ljubljana
Datum vloge:
12. 12. 2016
Datum odločitve:
18. 12. 2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31714

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser