Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-156/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.156.17
Akt:
Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 66/18), 7. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 7. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 66/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-156/17-4
18. 1. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Gregorja Potočnika, Domžale, na seji 18. januarja 2019
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 7. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 66/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija 7. člen Statuta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Statut), ki določa: "Na univerzi ni dopustno delovanje političnih strank. Uniformirani pripadniki policije ali oboroženih sil ne smejo nepovabljeni vstopiti v prostore univerze, razen v primerih nujnega posredovanja, ko sta v nevarnosti življenje in telo ali premoženje večje vrednosti." Iz pobudnikovih navedb izhaja, da je sporen zgolj zadnji stavek člena, ki omejuje vstop uniformiranih pripadnikov policije ali oboroženih sil v prostore Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Univerza). Pobudnik navaja, da je zaposlen v Slovenski vojski. V januarju 2017 naj bi želel v uniformi vstopiti v knjižnico Fakultete za družbene vede, pa mu je bilo to ob sklicevanju na izpodbijano določbo Statuta onemogočeno. Zaradi nošenja uniforme naj bi mu bile kratene človekove pravice in temeljne svoboščine do prostega gibanja (32. člen Ustave), pridobivanja izobrazbe (57. člen Ustave), svobode znanstvenega ustvarjanja (59. člen Ustave) in naj bi bilo prekršeno načelo enakosti pred zakonom (14. člen Ustave).
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Pobudnik isto določbo Statuta izpodbija že drugič. O njegovi prvi pobudi je Ustavno sodišče odločilo s sklepom št. U-I-215/16 z dne 21. 2. 2017. Pobudo je zavrglo, ker je ocenilo, da izpodbijana določba ne učinkuje neposredno, pobudnik pa pravnih sredstev, ki jih je imel na voljo, ni izčrpal. Pojasnilo je, da ima pobudnik kot študent na voljo postopek za varstvo svojih pravic, ki ga urejata Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17 – v nadaljevanju ZVis) in Statut, ter da bi bil v konkretnem primeru posamični akt v zvezi z izpodbijano določbo Statuta izdan, če bi pobudnik na visokošolskem zavodu sprožil postopek za uveljavljanje pravic študenta. Pojasnilo je še, da se ta postopek začne s prejemom vloge študenta (98. člen Statuta) in da se zoper dokončno odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda o zadevah v zvezi s študijem lahko sproži upravni spor (71. člen ZVis).
 
4. Ustavno sodišče ugotavlja, da pobudnik ni izčrpal pravnih sredstev, na katere ga je napotilo v obrazložitvi sklepa št. U-I-215/16. Pobudnik je sicer pobudi priložil vlogi, ki ju je naslovil na rektorja Univerze in na Komisijo za pritožbe študentov, s katerima naj bi, tako sam zatrjuje, izčrpal vsa pravna sredstva, ki jih je imel na voljo. Ne da bi se opredeljevalo do vprašanja, ali je z vlogama, na kateri se sklicuje, pobudnik dejansko sprožil postopek za uveljavljanje pravic študenta (iz vlog namreč ne izhaja, da bi pobudnik zahteval izdajo dovoljenja za vstop v prostore Univerze v uniformi), Ustavno sodišče ugotavlja, da pobudnik ni ne zatrjeval ne izkazal, da je sprožil upravni spor zoper odločitev Univerze, ki naj bi bila sprejeta na podlagi izpodbijane določbe Statuta. Ustavno sodišče glede na navedeno zaključuje, da pobudnik v zvezi z očitki v pobudi ni izčrpal pravnih sredstev, ki jih je imel na voljo za varstvo svojih pravic po Statutu in ZVis.
 
5. Ustavno sodišče ni spregledalo, da pobudnik v obravnavnem primeru, za razliko od prejšnje pobude, sporne določbe Statuta ne izpodbija kot študent. Pobudnik ni imel statusa študenta že ob vložitvi obravnavane pobude, saj je, kot je navedeno v sklepu št. U-I-215/16, uspešno zaključil doktorski študij in je konec februarja 2017 prejel diplomo doktorja znanosti. Izguba statusa študenta ne pomeni, da je pobudnik izgubil tudi pravna sredstva zoper zatrjevane kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Izpodbijana določba Statuta se ne nanaša le na osebe s statusom študenta, temveč omejuje dostop v prostore Univerze na splošno uniformiranim pripadnikom policije ali oboroženih sil. Zato lahko ti, četudi nimajo statusa študenta, od Univerze zahtevajo odobritev vstopa v njene prostore v uniformi. O takšni zahtevi mora Univerza odločiti s posamičnim aktom, ker jo k temu zavezuje 4. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP), ki določa, da se upravni postopek smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu tega zakona, kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom. Zoper tak akt pa imajo uniformirane osebe na voljo upravni spor, skladno z Zakonom o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1). Tako kot v prej obravnavanem primeru, ko je pobudnik imel status študenta, ima torej tudi v primeru, če tega statusa nima, na voljo pravno pot v okviru Univerze in upravni spor. Tudi v primeru, ko pobudnik nima statusa študenta, je za odločitev bistveno, da ni izčrpal upravnega spora. Sklicevanje na izčrpanje zgolj pravnih sredstev, ki jih je imel na voljo v okviru Univerze, ne zadostuje za izpolnitev procesne predpostavke izčrpanja pravnih sredstev in zato na odločitev ne more vplivati.
 
6. Glede na navedeno pobudnik v zvezi z očitki v pobudi ni izčrpal pravnih sredstev. Pobudnik bi lahko šele po izčrpanju pravnih sredstev vložil pobudo skupaj z ustavno pritožbo zoper posamični akt, s katerim je odločeno o njegovi pravici. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijane določbe Statuta. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Gregor Potočnik, Domžale
Datum vloge:
11. 10. 2017
Datum odločitve:
19. 1. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31763

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser