Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-495/18, Up-1488/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.495.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 128/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 551/2014 z dne 17. 11. 2016

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18) (ZON), 88., 89. in 90. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 128/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 551/2014 z dne 17. 11. 2016 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 88., 89. in 90. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
 
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-495/18-5
Up-1488/18-6
21. 1. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Ivana Matijašiča, Izola, ki ga zastopa Metod Ceket, Ajdovščina, na seji 21. januarja 2019
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 128/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 551/2014 z dne 17. 11. 2016 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 88., 89. in 90. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Višje sodišče je z izpodbijano sodbo potrdilo sodbo Okrožnega sodišča, ki je v celoti zavrnilo primarni in podrejeni zahtevek pritožnika za izplačilo odškodnine in rente zaradi omejitev razpolaganj s kmetijskimi zemljišči. Revizijo je Vrhovno sodišče zavrglo. Pritožnik očita sodiščema prve in druge stopnje, da sta sprejeli očitno napačno odločitev, sodišču druge stopnje pa tudi, da se ni opredelilo do posameznih pritožbenih očitkov. Sodišči naj bi kršili tudi pravico do zasebne lastnine. Obenem vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 88., 89. in 90. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON). Te določbe, na podlagi katerih sta sodišči zavrnili njegov zahtevek za plačilo odškodnine, naj ne bi bile skladne s pravico do zasebne lastnine, kot jo določa 33. člen Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso bila izčrpana (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijane določbe ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnikov pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na to odločitev o pobudi na pravni položaj pobudnika v obravnavanem pravdnem postopku ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za preizkus pobude o skladnosti izpodbijanih določb z Ustavo. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik dr. Marijan Pavčnik je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Ivan Matijašič, Izola
Datum vloge:
21. 11. 2018
Datum odločitve:
21. 1. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31765

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser