Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1238/18, U-I-453/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.1238.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 18072/2015 z dne 2. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. II K 18072/2015 z dne 12. 4. 2016

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 17. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 18072/2015 z dne 2. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. II K 18072/2015 z dne 12. 4. 2016 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če je pritožnik pred vložitvijo že prejel pojasnilo generalnega sekretarja Ustavnega sodišča, pod katerimi pogoji je mogoče vložiti ustavno pritožbo in kaj mora ta vsebovati, pa je ustavna pritožba kljub temu tako nepopolna, da je Ustavno sodišče ne more preizkusiti. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.4.52.8 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Nepopolna ustavna pritožba.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.8, 25.3 Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1238/18-8
U-I-453/18-8                                          
21. 1. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Maria Horvata, Tolmin, na seji 21. januarja 2019
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 18072/2015 z dne 2. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. II K 18072/2015 z dne 12. 4. 2016 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnik navaja, da je bil s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, za kar mu je bila izrečena kazen enega leta zapora, nato pa mu je bila, upoštevaje še enotno kazen, izrečeno s pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Kopru, izrečena enotna kazen dve leti in pet mesecev zapora. Višje sodišče v Kopru naj bi z izpodbijano sodbo delno ugodilo pritožnikovi pritožbi in spremenilo sodbo sodišča prve stopnje v odločbi o kazenski sankciji tako, da naj se mu ob nespremenjeni kazni enega leta zapora enotna kazen ne bi izrekla, odločba o vštevanju hišnega pripora, pripora in že prestane kazni v kazenski zadevi Okrožnega sodišča v Kopru pa naj bi se razveljavila. Pritožnik zatrjuje kršitev pravic iz 22. in 23. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
2. Pritožnik hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), ki določa, da morajo sodišče in državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe; enako pazljivo morajo preizkusiti in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist. Zatrjuje neskladje izpodbijane določbe z 22., 23., 27. in 29. členom Ustave.
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker je (kljub pojasnilu, pod katerimi pogoji je mogoče vložiti ustavno pritožbo in kaj mora ta vsebovati) tako nepopolna, da je Ustavno sodišče ne more preizkusiti (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pravni interes pobudnika je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na njegov pravni položaj ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena ZKP. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi osme alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Mario Horvat, Tolmin
Datum vloge:
5. 9. 2018
Datum odločitve:
21. 1. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31766

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser