Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1461/18, U-I-493/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.1461.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 526/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 5974/2015 z dne 4. 6. 2018 ter zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 527/2018 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišče v Kopru št. St 5974/2015 z dne 23. 7. 2018 in z dne 13. 4. 2018

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 123. čl. in 127. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 526/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 5974/2015 z dne 4. 6. 2018 ter zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 527/2018 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišče v Kopru št. St 5974/2015 z dne 23. 7. 2018 in z dne 13. 4. 2018 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 123. člena in 127. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če morebitna ugoditev ustavni pritožbi ne bi mogla izboljšati pritožnikovega pravnega položaja, jo Ustavno sodišče zavrže. 
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1461/18-7
U-I-493/18-5
21. 1. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Sebastijana Dvojmoča, Črnomelj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d. o. o., Ptuj, na seji 21. januarja 2019
 
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 526/2018 z dne 13. 11. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 5974/2015 z dne 4. 6. 2018 ter zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 527/2018 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišče v Kopru št. St 5974/2015 z dne 23. 7. 2018 in z dne 13. 4. 2018 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 123. člena in 127. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Sodišče prve stopnje je s sklepom o razdelitvi posebne razdelitvene mase pritožnikov ugovor v večjem delu zavrnilo, pritožnikovo pritožbo zoper ta sklep pa nato zavrglo kot prepozno. Višje sodišče je pritožbo zoper slednjo odločitev zavrnilo in odločitev potrdilo. Sodišče prve stopnje je zatem s sklepom stečajni postopek končalo in razrešilo upravitelja. Pojasnilo je, da je bila stečajna masa unovčena in da je bila razdelitev posebne razdelitvene mase izvedena. Višje sodišče je zavrnilo pritožnikovo pritožbo zoper navedeni sklep in potrdilo odločitev sodišča prve stopnje. Pritožnik zatrjuje kršitev 22., 23. in 25. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP).
 
2. Pritožnik hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti v 2. točki izreka navedenih zakonskih določb. Zatrjuje njuno neskladje z 22., 23. in 25. členom Ustave ter s 6. členom EKČP.
 
3. Pritožnikovo ustavno pritožbo s predlogom za začasno zadržanje je Ustavno sodišče prejelo 15. 11. 2018. Kot izhaja iz podatkov sodnega registra, je bila družba MAS TECH, d. o. o., Koper, nekaj dni zatem izbrisana iz sodnega registra. Po navedenih podatkih je bil ta izbris izvršen 20. 11. 2018 na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka (glej 377. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – v nadaljevanju ZFPPIPP). Izbris navedene družbe je torej potekal vzporedno s fazo preizkusa ustavne pritožbe in je bil pravnomočno izveden pred zaključkom preizkusa ustavne pritožbe. Ker je omenjena družba med postopkom preizkusa ustavne pritožbe prenehala obstajati, morebitna ugoditev pritožnikovi ustavni pritožbi in posledična razveljavitev izpodbijanih sklepov sodišč ne bi mogla izboljšati pritožnikovega pravnega položaja. Pritožnik za vložitev ustavne pritožbe tako ne izkazuje pravnega interesa.[1] Ustavno sodišče jo je zato zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani določbi ZFPPIPP ne učinkujeta neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pobudnica je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb utemeljevala z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnice ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).  
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
[1] Ustavno sodišče zato ni moglo odločati niti o pritožnikovem predlogu za začasno zadržanje. Začasno zadržanje izpodbijanega posamičnega akta namreč lahko pride v poštev le v primeru sprejema ustavne pritožbe v obravnavo.
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Sebastijan Dvojmoč, Črnomelj
Datum vloge:
15. 11. 2018
Datum odločitve:
21. 1. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31768

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser