Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-434/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.434.18
Akt:
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) (ZZasV-1), 35. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.4.51.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Položaj predlagatelja.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-434/18-4
31. 1. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, Ljubljana, na seji 31. januarja 2019
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeni predpis. Zatrjuje, da je pogoj sklenitve delovnega razmerja za pridobitev ali ohranitev službene izkaznice varnostnika v neskladju s 14. členom Ustave. Upoštevajoč stališče Ministrstva za delo in izdajatelja izkaznice namreč upokojencem ni omogočeno, da bi bili na podlagi začasnega in občasnega dela iz 27.a člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 – v nadaljevanju ZUTD) upravičeni do službene izkaznice in na tej podlagi opravljali naloge zasebnega varovanja. V utemeljitev pravnega interesa se pobudnik sklicuje na predlog za uvedbo postopka o prekršku v zvezi z delom upokojenca, ki mu je bila izdana izkaznica in se je zaposlil na podlagi 27.a člena ZUTD. Navaja, da mu je bil predlog poslan kot pristojnemu prekrškovnemu organu.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Ustavno sodišče je že večkrat odločilo, da državnim organom ni mogoče priznati pravnega interesa za izpodbijanje določb predpisov, ki urejajo njihov lastni položaj oziroma pristojnosti.[1] Pobudnik je upravni (državni) organ v sestavi Ministrstva Republike Slovenije za notranje zadeve, ki izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov s svojega delovnega področja. Pobudnik kot upravni organ tudi ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje določb, ki neposredno posegajo v pravni položaj oseb, o pravicah katerih inšpektor odloča. Za njihovo izpodbijanje lahko izkažejo pravni interes le te osebe same.[2] Zaradi pomanjkanja pravnega interesa je Ustavno sodišče pobudo zavrglo in se ob tem ni posebej ukvarjalo z vprašanjem, ali je pobudnik v postopku pred Ustavnim sodiščem pravilno zastopan.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
[1] Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-224/96 z dne 22. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 36/97, in OdlUS VI, 65, 12. točka obrazložitve) ter sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-206/01 z dne 22. 11. 2001 (OdlUS X, 197, 5. točka obrazložitve) in št. U-I-19/12 z dne 4. 10. 2012 (3. točka obrazložitve).
[2] Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-101/03 z dne 6. 10. 2005 (3. točka obrazložitve), podobno tudi v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-19/12 z dne 4. 10. 2012 (3. točka obrazložitve).
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Inšpektorat RS za notranje zadeve, Ljubljana
Datum vloge:
17. 7. 2018
Datum odločitve:
31. 1. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31795

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser