Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15036 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-76/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.76.17
Akt:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03, 56/06, 67/06 – popr., 127/06 – popr., 51/09, 48/10, 49/10, 26/11, 24/15 in 29/15), 8. in 11.b čl.
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 26/11)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. in 11.b člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03, 56/06, 67/06 – popr., 127/06 – popr., 51/09, 48/10, 49/10, 26/11, 24/15 in 29/15) glede vsebine, ki jima jo je dala Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 26/11), se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če predlagatelj zahteve v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-76/17-7
21. 2. 2019
 
 
 
 

SKLEP

 
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 21. februarja 2019
 

sklenilo:

 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. in 11.b člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03, 56/06, 67/06 – popr., 127/06 – popr., 51/09, 48/10, 49/10, 26/11, 24/15 in 29/15) glede vsebine, ki jima jo je dala Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 26/11), se ustavi.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Predlagateljica izpodbija 8. in 11.b člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (v nadaljevanju Odlok) glede vsebine, ki jima jo je dala Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (v nadaljevanju Obvezna razlaga). Predlagateljica trdi, da je Občina Medvode z Obvezno razlago "da morajo biti objekti za proizvodnjo bioplina tehnološko vezani na objekte kmetije – hleva" dodala nov prostorski ureditveni pogoj, ki ga Odlok pred tem ni vseboval, in s tem prekoračila institut obvezne razlage. Ker naj bi Občina Medvode z Obvezno razlago spremenila prostorske izvedbene pogoje, ne da bi izvedla celoten postopek priprave in sprejemanja prostorskega načrta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt), vključno s seznanitvijo javnosti in obravnavanjem njenih pripomb, Vlada Občini Medvode očita, da je kršila 18. člen ZPNačrt in 153. člen Ustave.
 
2. Odlok je z uveljavitvijo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18) prenehal veljati. Ustavno sodišče je zato z dopisom z dne 7. 8. 2018 predlagateljico pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter v primeru, da pri zahtevi vztraja, tudi pojasni, iz česa naj bi izhajalo, da posledice neustavnosti niso bile odpravljene. Opozorilo jo je tudi na posledice, če na poziv ne odgovori.   
 
3. Predlagateljica v postavljenem roku na poziv ni odgovorila, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.   
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: podpredsednica dr. Etelka Korpič – Horvat ter sodnice in sodnika dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Etelka Korpič – Horvat Podpredsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
4. 5. 2017
Datum odločitve:
21. 2. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31801

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser