Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15067 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-6/19, Up-56/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.6.19
Akt:
Zakon o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17) (ZSSve), 3. čl. in 4. odst. 45. čl.

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 5/2018 z dne 9. 1. 2019
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17) se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 5/2018 z dne 9. 1. 2019 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. 
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-6/19-9                                  
Up-56/19-9
22. 3. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Stanka Omerzuja, Maribor, ki ga zastopa Velimir Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, na seji 22. marca 2019
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17) se zavrne.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 5/2018 z dne 9. 1. 2019 se ne sprejme.
 

 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija 3. člen Zakona o Sodnem svetu (v nadaljevanju ZSSve). Zatrjuje, da je nedoločen, ker določa le, da je sedež Sodnega sveta v Ljubljani, ne pa tudi polnega naslova. Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju z načeloma določnosti in pravne varnosti iz 2. člena Ustave. Pobudnik izpodbija tudi četrti odstavek 45. člena ZSSve, če se razlaga tako, da izdaja odločbe o suspenzu ni vezana na predhodno vročitev predloga za izrek disciplinske sankcije sodniku, temveč zadostuje že vložitev predloga s strani disciplinskega tožilca na pristojen disciplinski organ. Meni, da takšna določba posega v pravico sodnika do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
 
2. Pobudnik vlaga tudi ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča o zavrnitvi tožbe zoper odločbo Sodnega sveta, s katero je ta zavrnil pritožnikovo pritožbo zoper odločbo predsednika Vrhovnega sodišča o tem, da se pritožniku, višjemu sodniku na Delovnem sodišču v Mariboru, izreče začasna odstranitev (v nadaljevanju suspenz) iz sodniške službe in s funkcije predsednika Delovnega sodišča v Mariboru, da suspenz traja do dokončne odločitve pristojnega organa v disciplinskem postopku in da sodnik v času suspenza prejema nadomestilo plače, ki je enako polovici plače, ki bi jo prejemal, če bi delal. Pritožnik zatrjuje kršitve pravic iz 14., 15., 16., 22., 23., 27., 29., 34. in 35. člena Ustave ter 6., 8., 13., 17. in 18. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa,  sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena  Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik dr. Marijan Pavčnik je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Stanko Omerzu, Maribor
Datum vloge:
16. 1. 2019
Datum odločitve:
22. 3. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US31830

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser