Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-105/17, Up-577/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.105.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Sdn 783/2013 z dne 14. 3. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Dn 69216/2013 z dne 2. 4. 2013

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 79/17) (ZKZ), 69. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Sdn 783/2013 z dne 14. 3. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Dn 69216/2013 z dne 2. 4. 2013 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 69. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 79/17) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
Geslo:
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-105/17-11
Up-577/17-11
22. 3. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Karla Kozica, Prosenjakovci, na seji 22. marca 2019
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Sdn 783/2013 z dne 14. 3. 2014 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Dn 69216/2013 z dne 2. 4. 2013 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 69. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 79/17) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper odločitvi Okrajnega sodišča v Škofji Loki o dovolitvi vpisa stvarnih pravic na nepremičninah, ki so bile pritožniku dodeljene v komasacijskem postopku. Zatrjuje kršitev pravic iz 22., 25. in 29. člena Ustave.
 
2. Pritožnik hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 69. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju ZKZ). Zatrjuje neskladje z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave ter s 33. členom Ustave.
 
3. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) se ustavna pritožba lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Pritožnik navaja, da zoper izpodbijani sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. Sdn 783/2013 ni vložil pritožbe. To pomeni, da ni izčrpal niti rednega pravnega sredstva (pritožbe), ki mu je bilo na voljo v postopku, v katerem sta bili izdani izpodbijani sodni odločbi. Ker Ustavno sodišče glede na drugi odstavek 51. člena ZUstS niti v izjemnih primerih ne more odločati o ustavni pritožbi pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev, za vsebinsko obravnavo pritožnikove pritožbe niso izpolnjeni pogoji iz 51. člena ZUstS. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pritožnik je zoper isti sodni odločbi, kot ju izpodbija s to ustavno pritožbo, že vložil ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče s sklepom senata št. Up-482/14 z dne 15. 10. 2014 zavrglo z vsebinsko enako utemeljitvijo, kot izhaja iz prejšnje točke obrazložitve. Ustavno sodišče pritožnika opozarja, da bi lahko ponovno vlaganje ustavne pritožbe zoper iste sodne odločbe obravnavalo tudi kot zlorabo pravice do vložitve ustavne pritožbe. Pritožnika, ki zlorabi pravico, ki jo ima po ZUstS, lahko Ustavno sodišče kaznuje z denarno kaznijo od 100 EUR do 2000 EUR (prvi odstavek 34.a člena ZUstS).
 
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
6. Izpodbijani 69. člen ZKZ ne učinkuje neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pobudnik je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe utemeljeval z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi ne bi mogla vplivati na pobudnikov pravni položaj, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Karel Kozic, Prosenjakovci
Datum vloge:
29. 6. 2017
Datum odločitve:
22. 3. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31831

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser