Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
P-4/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:P.4.18
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper sklep Finančne uprave Republike Slovenije, Finančni urad Murska Sobota, št. DT 71011-3364/2017-9 z dne 27. 3. 2018 je pristojno Okrajno sodišče v Murski Soboti.
Evidenčni stavek:
O pravnih sredstvih zoper odločbe prekrškovnega organa, izdane v hitrem postopku o prekršku na podlagi smiselne uporabe določb Zakona o upravnem postopku, mora odločiti tisti organ, ki je v prekrškovnem postopku pristojen za instančni nadzor ali sodno varstvo, in ne organ, ki bi bil v upravnem postopku pristojen za instančni nadzor ali sodno varstvo.
Geslo:
1.2.51.7.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Prizadeti organ.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-4/18-7                         
4. 4. 2019
 
 
 
 

ODLOČBA

 

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Ministrstva za finance, na seji 4. aprila 2019

 
 

odločilo:

 
Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper sklep Finančne uprave Republike Slovenije, Finančni urad Murska Sobota, št. DT 71011-3364/2017-9 z dne 27. 3. 2018 je pristojno Okrajno sodišče v Murski Soboti.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Murska Sobota (v nadaljevanju FURS), je pri pravni osebi STM mobile, d. o. o., opravila finančni nadzor dela in zaposlovanja na črno delavke. Postopek je vodila pod št. DT 0610-967/2017 (10-520-09). Na podlagi ugotovljenih kršitev je FURS zoper omenjeno pravno osebo in njeno odgovorno osebo začela še postopek o prekršku, ki se vodi pod št. DT 71011-3364/2017. Delavka je 9. 3. 2018 na FURS vložila "zahtevo za obvestilo o odločitvi v prekrškovnem delu postopka v zadevi št. DT 0610-967/2017-3 (10-520-09)". FURS je s sklepom št. DT 71011-3364/2017-9 z dne 27. 3. 2018 njeno zahtevo zavrnila, ker vlagateljica po njeni presoji ni izkazala, da bi imela od tega pravno korist. Vlagateljica je v skladu s pravnim poukom zoper ta sklep vložila zahtevo za sodno varstvo, ki jo je FURS na podlagi sedmega odstavka 63. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 – v nadaljevanju ZP-1) posredovala v odločitev Okrajnemu sodišču v Murski Soboti kot organu, pristojnemu za odločanje o vloženem pravnem sredstvu.
 
2. Okrajno sodišče v Murski Soboti se je s sklepom št. PRr 65/2018 z dne 11. 5. 2018 izreklo za stvarno nepristojno za odločanje o pravnem sredstvu (Okrajno sodišče šteje, da gre za pritožbo) vlagateljice in zadevo odstopilo v odločanje Ministrstvu za finance. Po stališču Okrajnega sodišča je vlagateljica vlogo vložila v inšpekcijski zadevi, torej upravnem postopku, in ne v prekrškovni zadevi. Zato je tudi pritožba oziroma zahteva za sodno varstvo vložena v upravnem postopku, pristojen organ za odločanje o njej pa Ministrstvo za finance. Kot izhaja iz obrazložitve, je sodišče do takšnega zaključka prišlo na podlagi dejstva, da prekrškovni organ vloge vlagateljice ni obravnaval na podlagi določb ZP-1, temveč na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP), čeprav je v ZP-1 določeno, kdo so stranke v prekrškovnem postopku in kakšne pravice imajo v postopku ter kdo ima pravico do vpogleda v spis, torej do informacij iz spisa, določila ZUP v prekrškovnem postopku pa se uporabijo le, če v ZP-1 ali v drugem zakonu ni drugače določeno. Sodišče je nadalje pojasnilo, da je na podlagi osmega odstavka 82. člena ZUP zoper sklep o zavrnitvi zahtev iz prejšnjih odstavkov dovoljena pritožba in ne zahteva za sodno varstvo, o pritožbi pa skladno z določilom 232. člena ZUP odloča stvarno pristojno ministrstvo, to je Ministrstvo za finance.
 
3. Ministrstvo za finance je pred Ustavnim sodiščem sprožilo spor glede pristojnosti med njim in Okrajnim sodiščem v Murski Soboti. Ne strinja se s stališčem Okrajnega sodišča, da je bila vloga delavke vložena v inšpekcijskem postopku. Po njegovem mnenju je FURS odločala kot prekrškovni organ, saj je zavrnila zahtevo predlagateljice za vpogled v prekrškovni spis, ki ga je vodila pod št. DT 71011-3364/2017. O pravnih sredstvih zoper odločitve pristojnega prekrškovnega organa med prekrškovnim postopkom pa mora odločiti tisti organ, ki je v prekrškovnem postopku pristojen za instančni nadzor. Sodno varstvo v okviru zahteve za sodno varstvo izvaja sodišče za prekrške prve stopnje, v konkretnem primeru je to Okrajno sodišče v Murski Soboti. Ministrstvo za finance se tudi ne strinja s stališčem Okrajnega sodišča, da je pravno sredstvo zoper sklep o zavrnitvi vpogleda v vsebino dokumentov pritožba in ne zahteva za sodno varstvo. Izpostavlja, da prvi odstavek 58. člena ZP-1 prekrškovne organe v hitrem postopku tudi glede pregledovanja in prepisovanja spisov napotuje na smiselno uporabo določb ZUP, če v tem ali v drugem zakonu ni drugače določeno. Pregledovanje in prepisovanje dokumentov ureja 82. člen ZUP, vendar ministrstvo izpostavlja prvi odstavek 46. člena ZP-1, po katerem o storitvi prekrška, o sankciji in drugih vprašanjih postopka o prekršku prekrškovni organ oziroma sodišče odloči z odločbo, zoper katero so dopustna pravna sredstva, ki jih določa ta zakon. Ministrstvo na tej podlagi zaključuje, da so dopustna le tista pravna sredstva, ki jih določa ZP-1, in v zvezi s tem poudarja, da je zahteva za sodno varstvo redno pravno sredstvo zoper odločitve prekrškovnega organa, in sicer ne le zoper odločitve o sankciji, temveč tudi zoper odločitve o drugih vprašanjih postopka.
 
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, lahko organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen, zahteva rešitev spora glede pristojnosti po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
5. Bistvo spora v obravnavani zadevi je v vprašanju, ali je bila zahteva delavke za obvestilo o odločitvi v prekrškovnem postopku podana v postopku finančnega nadzora, torej v upravnem postopku, ali v prekrškovnem postopku. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da mora o pravnih sredstvih zoper odločitve pristojnega organa med prekrškovnim postopkom ne glede na to, kako pravno sredstvo poimenuje vlagatelj (pritožba ali zahteva za sodno varstvo), odločiti tisti organ, ki je v prekrškovnem postopku pristojen za instančni nadzor ali sodno varstvo, in ne organ, ki bi bil v upravnem postopku pristojen za instančni nadzor ali sodno varstvo.[1] Iz drugega odstavka 60. člena ZP-1 v zvezi z drugo alinejo prvega odstavka 210. člena ZP-1 izhaja, da v prekrškovnem postopku instančni nadzor in sodno varstvo v okviru zahteve za sodno varstvo izvajajo okrajna sodišča. Zato je tudi za odločitev o pravnemu sredstvu zoper sklep prekrškovnega organa o zavrnitvi zahteve za obvestilo o poteku prekrškovnega postopka, izdanem v hitrem prekrškovnem postopku (osmi odstavek 82. člena ZUP), pristojno okrajno sodišče.[2]
 
6. V obravnavani zadevi je vlagateljica v zahtevi za obvestilo zapisala, da jo zanima, kako je bilo odločeno o prekrškovnem delu postopka v zadevi št. DT 0610-967/2017-3 (10-520-09). Vlagateljica je torej navedla številko zadeve, pod katero je FURS vodila postopek finančnega nadzora, medtem ko je prekrškovni postopek vodila pod št. DT 71011-3364/2017. Kljub temu Ustavno sodišče meni, da je bila omenjena vloga podana v prekrškovnem postopku. Pomembna je namreč sama vsebina zahteve, s katero je vlagateljica zahtevala obvestilo o odločitvi v prekrškovnem delu postopka. Tako je njeno zahtevo pravilno razumel tudi naslovnik, FURS, ki je o tej zahtevi odločal kot prekrškovni organ in sklep izdal v prekrškovnem postopku. Dejstvo, da je prekrškovni organ, sklicujoč se na prvi odstavek 58. člena ZP-1, o tej zahtevi odločil na podlagi smiselne uporabe 82. člena ZUP, ki ureja pregled dokumentov, obvestila o poteku postopka in dostop do informacij javnega značaja v upravnem postopku, pa takšne narave postopka ne more spremeniti. Institute, pri katerih ZP-1 napotuje na smiselno uporabo ZUP, je namreč treba razlagati v okviru postopka o prekršku. Zato zoper sklep, s katerim se ob smiselni uporabi 82. člena ZUP ne ugodi zahtevi za obvestilo o poteku prekrškovnega postopka, ne veljajo pravna sredstva po ZUP, temveč po ZP-1. Zoper odločbe, ki ji izda prekrškovni organ, je dovoljeno redno pravno sredstvo zahteva za sodno varstvo, razen zoper odločitve, za katere zakon določa, da je redno pravno sredstvo ugovor ali pritožba. Ker takšne izrecne zakonske določbe ZP-1 glede sklepa o zavrnitvi zahteve za obvestilo o poteku prekrškovnega postopka ne vsebuje, to pomeni, da je zoper takšen sklep dovoljena zahteva za sodno varstvo, o kateri je pristojno odločati okrajno sodišče. Za konkretni primer to pomeni, da je za odločanje o pravnem sredstvu zoper sklep prekrškovnega organa št. DT 71011-3364/2017-9 z dne 27. 3. 2018 pristojno Okrajno sodišče v Murski Soboti.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
[1] Tako odločbi Ustavnega sodišča št. P-5/11 z dne 2. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 52/11) in št. P-6/11 z dne 2. 6. 2011. Na navedeni odločbi Ustavno sodišče napotuje tudi v zadevah št. P-4/14,
P-6/14, P-7/14 z dne 14. 7. 2016.
[2] Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno pristojno sodišče prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega postopka (drugi odstavek 60. člena ZP-1). Splošno pravilo glede krajevne pristojnosti sodišč za prekrške je, da je za postopek pristojno tisto sodišče, na katerega območju je bil prekršek storjen (prvi odstavek 77. člena ZP-1).
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Ministrstvo za finance
Datum vloge:
22. 5. 2018
Datum odločitve:
4. 4. 2019
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Objava:
Dokument:
US31848

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser