Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-115/19, Up-353/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.115.19
Akt:
Pobuda

Ustavni pritožbi zoper sklep in sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 151/2018 z dne 4. 10. 2018
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti z dne 4. 12. 2018 se zavrže.
 
Ustavni pritožbi zoper sklep in sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 151/2018 z dne 4. 10. 2018 se zavržeta.
Evidenčni stavek:
Pobuda, ki ne vsebuje navedbe členov predpisa, ki se z njo izpodbijajo, in navedbe razlogov neskladnosti z ustavo ali zakonom, se zavrže kot nepopolna. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo,  ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
1.4.52.8 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Nepopolna ustavna pritožba.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke ( v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe ) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.8, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-115/19-7                              
Up-353/19-13
30. 4. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe ODDIH ŽITKOVCI, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Judit Trajber, Ljubljana, in ustavne pritožbe Judit Trajber, Ljubljana, na seji 30. aprila 2019
 
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti z dne 4. 12. 2018 se zavrže.
 
2. Ustavni pritožbi zoper sklep in sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 151/2018 z dne 4. 10. 2018 se zavržeta.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 

1. Pobudnica izpodbija "vse predpise, ki kakorkoli pozitivno diskriminirajo v RS na osnovi (registrirane madž.) narodnosti". Pritožnici izpodbijata sodno odločbo, navedeno v 2. točki izreka tega sklepa.

 

2. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) v drugem odstavku 24.b člena določa, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati navedbo členov predpisa, ki se z njo izpodbijajo, in navedbo razlogov neskladnosti z ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s prvo in tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Obravnavana pobuda teh podatkov ne vsebuje, zato jo je Ustavno sodišče kot nepopolno zavrglo (1. točka izreka).

 
3. Ustavno sodišče je ustavni pritožbi zavrglo, ker sta (kljub pojasnilu, pod katerimi pogoji je mogoče vložiti ustavno pritožbo in kaj mora ta vsebovati) tako nepopolni, da ju Ustavno sodišče ne more preizkusiti (2. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in osme alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik dr. Marijan Pavčnik je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Oddih Žitkovci, d.o.o., Ljubljana
Datum vloge:
14. 3. 2019
Datum odločitve:
30. 4. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31875

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser