Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15038 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-91/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.91.17
Akt:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15), 1. in 3. odst. 3. čl., 2. in 6. odst. 26. čl., 4. in 5. odst. 28. čl. in 53. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena in 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če predlagatelj zahteve v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-91/17-8
16. 5. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 16. maja 2019
 
 

sklenilo:

 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena in 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15) se ustavi.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Predlagateljica izpodbija prvi in tretji odstavek 3. člena, drugi in šesti odstavek 26. člena, četrti in peti odstavek 28. člena in 53. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (v nadaljevanju Odlok). Meni, da Odlok nezakonito razveljavlja veljavna prostorska akta, in sicer Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Zgornja Kungota (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 7/90) in Odlok o zazidalnem načrtu dela naselja Spodnja Kungota – Gradiška II (Uradni list RS, št. 28/2000 in 109/06, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 38/84, 16/85, 10/07, 16/08, 27/09, 8/11 in 22/11). Trdi, da v skladu s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt) ni dopustno razveljaviti zazidalnih načrtov, sprejetih po prej veljavni zakonodaji, s spremembo in dopolnitvijo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, kot naj bi to storila Občina Kungota z izpodbijanimi določbami Odloka. Izpodbijane določbe Odloka naj bi bile zato v neskladju s tretjim, četrtim in petim odstavkom 96. člena ZPNačrt in posledično s 153. členom Ustave.
 
2. Odlok je z uveljavitvijo Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kungota (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 21/18) prenehal veljati. Ustavno sodišče je zato z dopisom z dne 4. 3. 2019 predlagateljico pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter v primeru, da pri zahtevi vztraja, tudi pojasni, iz česa naj bi izhajalo, da posledice protiustavnosti niso bile odpravljene. Opozorilo jo je tudi na posledice, če na poziv ne odgovori.  
 
3. Predlagateljica v postavljenem roku na poziv ni odgovorila, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.  
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
1. 6. 2017
Datum odločitve:
16. 5. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US31880

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser