Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-164/19, Up-607/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.164.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji nepremičnine Okrajnega sodišča v Cerknici št. In 14/2012 s pristopi št. In 15/2012, št. In 17/12, št. In 43/2014, št. In 46/2014 in št. In 47/2014 z dne 19. 4. 2019

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 40. čl., 42.c. čl., 44. čl., 53. čl., 55. čl., 76. čl. in 194. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji nepremičnine Okrajnega sodišča v Cerknici št. In 14/2012 s pristopi št. In 15/2012, št. In 17/12, št. In 43/2014, št. In 46/2014 in št. In 47/2014 z dne 19. 4. 2019 se zavrže.
 
Ustavna pritožba se v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 40., 42.c, 44., 53., 55., 76. in 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Odredba o prodaji nepremičnine ni posamičen akt po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS), s katerim bi bilo odločeno o kakšni pritožnikovi pravici ali obveznosti. Ker je ustavna pritožba zoper tak akt nedopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo. Ustavno sodišče ustavno pritožbo v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavrže, ker ne gre za posamični akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati z ustavno pritožbo. Pobuda mora vsebovati navedbo razlogov neskladnosti predpisa z Ustavo ali zakonom. Če ta pogoj ni izpolnjen, Ustavno sodišče pobudo zavrže. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga.
1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-164/19-9
Up-607/19-13
17. 6. 2019
 
 
                                                                                  

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Milana Čekade in Danice Marinčič, oba Rakek, na seji 17. junija 2019
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper odredbo o prodaji nepremičnine Okrajnega sodišča v Cerknici št. In 14/2012 s pristopi št. In 15/2012, št. In 17/12, št. In 43/2014, št. In 46/2014 in št. In 47/2014 z dne 19. 4. 2019 se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba se v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavrže.
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 40., 42.c, 44., 53., 55., 76. in 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnika vlagata ustavno pritožbo zoper odredbo o prodaji nepremičnine, navedeno v 1. točki izreka tega sklepa. Poleg drugih kršitev človekovih pravic zatrjujeta tudi kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pobudnika izpodbijata v 3. točki izreka navedene zakonske določbe, ki naj bi bile v neskladju s 14., 22., 23., 25., 26., 31., 33., 50., 78. in 125. členom Ustave.
 
2. Po izdaji sklepa o izvršbi, s katerim se dovoli izvršba, in po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine sodišče z odredbo o prodaji nepremičnine zgolj določi način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo nepremičnina prodana na dražbi (prvi odstavek 181. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Izpodbijana odredba zato ni posamičen akt po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), s katerim bi bilo odločeno o kakšni pravici ali obveznosti pritožnikov.[1] Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v tem delu zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo tudi v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ker prav tako ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov (2. točka izreka).
 
4. ZUstS v drugem odstavku 24.b člena določa, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona ali drugega predpisa. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske ureditve. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS. Ker pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega predpisa ne izpolnjuje pogojev iz navedene določbe ZUstS, jo je Ustavno sodišče zavrglo (3. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodnika dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar in dr. Marijan Pavčnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
 
[1] Glej sklep Ustavnega sodišča št. Up-1908/06, Up-1925/06 z dne 18. 10. 2006.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Milan Čekada, Rakek in drugi
Datum vloge:
24. 5. 2019
Datum odločitve:
17. 6. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US31947

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser