Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15209 odločitev)

Opravilna št.:
Up-74/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.74.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 204/2017 z dne 8. 11. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 434/2015 z dne 12. 4. 2017 in odločbo Ministrstva za infrastrukturo št. 218-11/2015/3-00821247 z dne 16. 9. 2015
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 204/2017 z dne 8. 11. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 434/2015 z dne 12. 4. 2017 in odločbo Ministrstva za infrastrukturo št. 218-11/2015/3-00821247 z dne 16. 9. 2015 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Pritožnikove vloge, ki jo je opredelil kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagal podrejeno. Čeprav ni izrecno navedel, da pobudo vlaga podrejeno, tak njegov namen jasno izhaja iz vsebine njegovih navedb (saj očita protiustavnost razlage predpisa in le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi edina pravilna, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Ustavo). Zakon o Ustavnem sodišču ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja. 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-74/18-10
9. 9. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil A. B., C., na seji 9. septembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 204/2017 z dne 8. 11. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 434/2015 z dne 12. 4. 2017 in odločbo Ministrstva za infrastrukturo št. 218-11/2015/3-00821247 z dne 16. 9. 2015 se ne sprejme.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožnikove vloge, ki jo je opredelil kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 64. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16,  67/17 in 43/19 – ZVoz-1) in 124. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18 – ZIKS-1), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagal podrejeno. Čeprav pritožnik ni izrecno navedel, da pobudo vlaga podrejeno, tak njegov namen jasno izhaja iz vsebine njegovih navedb.[1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[2] Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijane odločitve temeljijo na protiustavnih in nezakonitih predpisih, oceno njihove ustavnosti in zakonitosti opravilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS).
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Etelka Korpič – Horvat. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
[1] Pobudnik v tej zadevi namreč očita protiustavnost razlage predpisov. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi edina pravilna oziroma da ustavnoskladna razlaga izpodbijanih predpisov ni mogoča, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 8. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) in 38. členom Ustave.
[2] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-504/14, Up-563/14 z dne 26. 9. 2014, št. Up-457/13 z dne 17. 6. 2015, št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018 in št. Up-1232/18 z dne 13. 6. 2019.
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
A. B., C.
Datum vloge:
23. 1. 2018
Datum odločitve:
9. 9. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US32036

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser