Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-34/16, Up-126/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.34.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 964/2014 z dne 23. 11. 2015 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Vič št. 0000108551288 z dne 22. 3. 2014

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) (ZJRM-1), 1. odst. 8. čl.
Izrek:
Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnika, se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 964/2014 z dne 23. 11. 2015 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Vič št. 0000108551288 z dne 22. 3. 2014 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Vložitev pobude sama po sebi še ne utemeljuje, da gre za pomembno ustavnopravno vprašanje. Samo če so izpolnjeni pogoji za izjemno obravnavo ustavne pritožbe, bi odločitev o ustavnosti zakona, ki je neposredno povezana z zatrjevanimi kršitvami človekovih pravic v ustavni pritožbi, lahko vplivala na pobudnikov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 38.a, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-34/16-9
Up-126/16-11
12. 9. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Kristiana Hrena, Ljubljana, na seji 12. septembra 2019
 
 

sklenilo:

 
1. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnika, se zavrne.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 964/2014 z dne 23. 11. 2015 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Vič št. 0000108551288 z dne 22. 3. 2014 se zavrže.
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo, s katero izpodbija sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, s katero je sodišče delno ugodilo pritožnikovi zahtevi za sodno varstvo zoper plačilni nalog Policijske postaje Ljubljana Vič. Zatrjuje kršitev pravic iz 14., 22., 28. in 29. člena Ustave ter predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe.
 
2. Vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku navedene določbe Zakona o varstvu javnega reda in miru (v nadaljevanju ZJRM-1). Navaja sicer, da izpodbija 8. člen ZJRM-1, vendar je iz vsebine pobude razvidno, da izpodbija prvi odstavek tega člena. Zatrjuje neskladje navedene določbe z 2. členom Ustave. Navedena določba naj bi prerasla v običajno pravo in naj ne bi določala nobenega drugega znaka kaznivosti kot subjektivno dojemanje posameznega občana. Pobudnik predlaga tudi prikritje svoje identitete. Navaja, da za prekinitev inkasantske logike delovanja policije in protiustavno pokrivanje iste inkasantske logike s strani rednih sodišč, identiteta predlagatelja ni bistvena.
3. Po drugem odstavku 38.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Pobudnik ni utemeljil razlogov, ki bi terjali prikritje njegove identitete. Zato je Ustavno sodišče njegov predlog zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Po tretjem odstavku 55.a člena ZUstS lahko Ustavno sodišče le izjemoma v posebno utemeljenih primerih odloča o ustavni pritožbi, s katero se izpodbijajo posamični akti, izdani v zadevah prekrškov (četrta alineja drugega odstavka 55.a člena ZUstS), če gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve. Kadar pritožnik hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona, je njegov pravni interes odvisen od izpolnjenosti pogojev za obravnavo ustavne pritožbe. Vložitev pobude sama po sebi še ne utemeljuje, da gre za pomembno ustavnopravno vprašanje. Samo če so izpolnjeni pogoji za izjemno obravnavo ustavne pritožbe, bi odločitev o ustavnosti zakona, ki je neposredno povezana z zatrjevanimi kršitvami človekovih pravic v ustavni pritožbi, lahko vplivala na pobudnikov pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS).
 
5. Navedeni pogoji iz tretjega odstavka 55.a člena in drugega odstavka 24. člena ZUstS niso izpolnjeni, torej niso podane procesne predpostavke za obravnavo ustavne pritožbe in pobude. Zato ju je Ustavno sodišče zavrglo (2. in 3. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 38.a člena, tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Etelka Korpič – Horvat ter sodnice in sodnika dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik dr. Matej Accetto je bil pri odločanju v zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Etelka Korpič – Horvat
Podpredsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
posamični akt
Vlagatelj:
Kristian Hren, Ljubljana
Datum vloge:
9. 2. 2016
Datum odločitve:
12. 9. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US32045

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser