Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-65/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.65.16
Akt:
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 2. in 3. odst. 66. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-65/16-10
16. 9. 2019
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Transportne storitve Judež, d. o. o., Izola, ki jo zastopa Suzana Judež, odvetnica z Vrhnike, na seji 16. septembra 2019
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija drugi in tretji odstavek 66. člena Zakona o prekrških (ZP-1). Navaja, da je Okrajno sodišče v Krškem ugodilo njeni zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku in je postopek o prekršku zoper njo ustavilo. Prekrškovni organ je zoper navedeno sodbo vložil pritožbo, ki ji je Višje sodišče v Ljubljani ugodilo ter je izpodbijano sodbo razveljavilo, zadevo pa vrnilo v ponovno odločanje sodišču prve stopnje. Pobudnica zatrjuje, da izpodbijana ureditev neposredno posega v njene pravice, saj daje možnost pritožbe zoper sodbo prekrškovnemu organu, njej pa ne. Meni, da je na ta način neenako obravnavana v primerjavi s prekrškovnim organom, saj ji izpodbijani določbi preprečujeta, da bi zoper sodbo, ki jo bo sodišče sprejelo v ponovnem sojenju, vložila pritožbo. Zatrjuje, da izpodbijani določbi kršita enako varstvo pravic iz 22. člena Ustave, pravico do sodnega varstva iz 23. člena Ustave ter pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, zaradi česar Ustavnemu sodišču predlaga, naj ju razveljavi. Pravni interes pobudnica utemeljuje z navedbo, da sodišče prve stopnje v ponovnem sojenju še ni izdalo sodbe, morebitna ugoditev pobudi pa naj bi preprečila kršitev njenih ustavno zagotovljenih pravic, s čimer naj bi si izboljšala svoj pravni položaj.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu pa mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.[1] Splošen in abstrakten pravni interes za ustreznejšo ureditev določenega vprašanja, ki bi ga lahko imel kdorkoli, pa za začetek postopka za oceno ustavnosti ne zadošča.
 
3. Na obstoj pravnega interesa mora Ustavno sodišče paziti po uradni dolžnosti ves čas postopka. Tako je v okviru postopka preizkusa pobude Ustavno sodišče za podatke zaprosilo prekrškovni organ, to je Postajo prometne policije Kranj. Sporočili so, da je Okrajno sodišče v Krškem v ponovljenem sojenju 29. 8. 2016 izdalo sodbo št. ZSV 22/2016, s katero je postopek o prekršku zoper pobudnico ustavilo, zadeva pa je pravnomočno zaključena. Glede na to, da je pobudnica v postopku o prekršku uspela z zahtevo za sodno varstvo, saj je bil postopek o prekršku zoper njo tudi v ponovljenem postopku pravnomočno ustavljen, izpodbijani določbi sploh nista bili uporabljeni, saj pobudnica za pritožbo zoper sodbo, ki ji je v korist, nima pravnega interesa. To pomeni, da tudi morebitna ugoditev pobudi ne bi privedla do izboljšanja pravnega položaja pobudnice, saj je postopek o prekršku zoper njo pravnomočno ustavljen. Glede na navedeno pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb, zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 

[1] Glej npr. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-279/02 z dne 19. 9. 2002 (OdlUS XI, 183).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Transportne storitve Judež, d. o. o., Izola
Datum vloge:
13. 4. 2016
Datum odločitve:
16. 9. 2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US32057

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser